Академичен състав

Ръководител катедра Минералогия, петрология и полезни изкопаеми

Проф. д-р Росен Недялков

Mагматична петрология, Вулканология, Магматични флуиди, Рудогенерираща способност на магматизма

Проф. д-р Камен Богданов

Минералогия, Икономическа геология, Металогения, Хидротермални системи

Доц. д-р Филип Мачев

Метаморфна петрология, Петрология на гранитоиди, Петрология на метабазити

Доц. д-р Атанас Чаталов

Седиментология на карбонатни и кластични скали

Доц. д-р Цвета Станимирова

Kристалография, Кристалохимия, Експериментална минералогия

 

Доц. д-р Виктория Вангелова

Находища на метални и неметални полезни изкопаеми, Рудообразувателни процеси,
Хидротермални системи, Геоекология.

Гл. ас. д-р Валентин Владимиров

Полезни изкопаеми, Търсене и проучване, Минерална икономика, Петрофизика, Минно дело, Геостатистика, Математична геология

Гл. ас. д-р Момчил Дюлгеров

Магмена петрология, Геохимия на алкални скали, Скалообразуващи минерали

Гл. ас. д-р Явор Стефанов

Седиментология на силицикластични скали

Гл. ас. д-р Милена Георгиева

Метаморфна пертология, Геохимия

Гл. ас. д-р Стефка Денчева

Минералогия и Кристалография

Гл. ас. д-р Таня Стоилкова-Илиева

Геохимия, Химичен анализ на геоложки материали, Органична химия, Органичен катализ

Гл. ас. д-р, Ралица Събева

Търсене и проучване на полезни изкопаеми

Данаил Йовчев

Полезни изкопаеми