AA
д-р Данаил Йовчев
Метални и неметални полезни изкопаеми

Кабинет: 76

Тел.: 02 9308 309 

Emaildyyovchev@gea.uni-sofia.bg

Образование:

2014 г. до сега –  Геолог, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

2011 – 2014 г. – Асистент,  Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

2010 г. – 2019 – Доктор,  Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Научно направление: 4.4 Науки за Земята (Геология и проучване на полезни изкопаеми). Тема на дисертацията:: „Алувиално злато и платина от Източна Стара планина“.

2009 г. – Магистър, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, специалност Геохимия. Тема на дипломна работа “Характерни особености на златото и съпътстващата го минерална асоциация от хоризонт 750, находище Асарел”.

Научни интереси:

Метални и неметални полезни изкопаеми, Търсене и проучване на минерални находища, Минераграфия, Рудна минералогия, Рудообразувателни процеси