3-Камен Богданов
Проф. д-р Камен Богданов
Минералогия, Икономическа геология, Металогения, Хидротермални системи

Кабинет: 73
Тел.: 02 9308 256
Emailkamen@gea.uni-sofia.bg 

Образование:

1975 г. – 1980 г. – Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, магистър
1988 г. – Доктор: „Минералого-геохимични и генетични особености на орудяванията в
Лозенското рудно поле, Източни Родопи“
1986 г. – Асистент
1992 г. – Доцент
2016 г. – Професор

Езици: английски и руски език

Научни интереси:
Минералогия
Икономическа геология
Медно-порфирни и епитермални Au-Ag находища

Членство:
Асоциация по Икономическа Геология (SEG)
Международна Минераложка Асоциация (IMA)
Българско Геологическо Дружество
Българско Минераложко Дружество

Проф. д-р Камен Богданов преподава по следните предмети:

Бакалавърска степен:

Магистърска степен:

Mеждународни проекти

Miscovic,А.,Hart,C. ,Sanchez, M, Bissig,T. , Melfos,V., Voudouris,P.,  Bogdanov,V., Leroux,G. 2014-2015. West Tethyan Metallogeny Project .MDRU, UBC,Canada.

Cook N., Kojonen K., Ciobanu, C., Bogdanov, K. Melfos, V., Bonev,I.,,Voudouris ,P. 2003-2008. Au-Ag-telluride-selenide deposits. IGCP Project 486.

F.Neubauer, C.A.Heinrich T. Driesner, A. v. Quadt, Ivanov, Zh.,Dimov, D.,Nedyalkov,R.,Moritz,R., S.Starshimirov,Str.,Bogdanov,К., Bonev,I., Petrov, P.Popov,K.Peytcheva,I. 2000-2004. ABCD GEODE. Geodynamics and ore deposit evolution in the Alpine–Balkan–Carpathian–Dinaride Chain mineral province. European Science Foundation.A. Heinrich, T. Driesner, A. v. Quadt, S  T.  I.Peytcheva, K.Bogdanov, R. Kehauev et al. 2001-2003. Metal transport and ore deposition: Quantitative modelling of magmatic-hydrothermal systems. SCOPES Project. ETH, Zurich-Sofia University.

Bogdanov, K. 1994. Ore mineralogy and genetical features of the Old Nic mine,Bulawayo district, Zimbabwe. Sofia Univ. FGG, Contr.23/93.

Bogdanov, K. 1994. Notes on the gold mineralization from Lulu mine, Zimbabwe. Sofia Univ. FGG, Contr. 22/93.

Trashliev, S.,Goudjukov, A., Bogdanov, K. 1989. Geological exploration in the Mudzi-Rushinga district , Zimbabwe. Zim-Bul Min. Co (PVT) Ltd,Harare, Zimbabwe.

Проекти по НФНИ, НИС и др.

Богданов,К.,Недялков,Р.,Василева,Хр.,Джурова,Д.,Доспатски,В.2016.Минерали-индикатори на Cu-Au порфирни и епитермални системи от Средногорската металогенна зона. Дог. 88/2016. НФНИ-СУ,ГГФ

Богданов,К.,Мачев,Ф.,Кънчева,Я.,Крумов,И.,Гаджев,А.,Доспатски,В.,Чавдарова,С.2015.Минерали-индикатори на Cu-Au порфирно-епитермални системи“ Дог. 175/2015. НФНИ-СУ,ГГФ,20с.

Вангелов,Д, Богданов,К., Герджиков,Я, Крумов,И. 2013.Комплексни изследвания на рудните проявления в Златишка и Етрополска Стара планина Стара планина.Дог. 092/2013. НФНИ-СУ,ГГФ,56с.

Бонев, Н, Богданов,К.,Клайн,Л.2011.Тектонска позиция и Nd-Sr-Pb изотопни изследвания на метаморфни скали индикатори на рифтови обстановки в Сърбо-Македонския и западните части на Родопския масив, България-Гърция. Дог.002/2011.НФНИ-СУ,ГГФ,12с.

Богданов,К.,Филипов,A. 2006. Минерални асоциации на Bi-Te-Se като генетични индикатори за благородни метали в порфирни и епитермални системи. Дог.8/2006, НФНИ-СУ,ГГФ.

Богданов,К.,Цонев,Д.,Младенова,В.1996-1999.Минерални парагенези и условия на образуване на златото и среброто в медно-пиритните находища от Панагюрския руден район. Нац. фонд „Научни изследвания“.Дог.640/96,20с..

Богданов, К,.Куук,Н.,Чобану,К.1995. Злато в масивните сулфидни находища от Панагюрския руден район, Средногорска зона,България.Дог.290/95. НФНИ-СУ,ГГФ,30с.

Богданов,К.,Младенова,В.,Недялков,Р.1994. Генетични модели на терциерни рудно-магматични системи от Източните Родопи. Дог.190/94. НФНИ-СУ,ГГФ,10с.

Богданов,К.,Младенова,В., Филипов, A. 1994.Генетични модели на полиметални находища в Източните Родопи,България. Дог.1994. НФНИ-СУ,ГГФ,25с.

Бресковска, В.,Младенова,В., Богданов,К.1990.Злато и неговата парагенеза в находище Розино Дог.1990.НИС-СУ,ГГФ,34с..

Бресковска, В., Филипов,А.,Младенова,В.,Вергилов,Зл. Богданов,К.,Ачева,Е.,Петров,Ср 1989. Минералого- геохимични особености на Зидаровското рудно поле. Дог.646/87,НИС,СУ,32с.

Богданов,К. 1985. Минералого-геохимична характеристика на Лозенската рудна подзона.В: Металогенно-прогнозна карта на Лозенското рудно поле в М 1:10 000. зад.020002. Геофонд,КГ34с.

Богданов,К.,Манев,Д.,Куйкин,С.,Георгиева,Н.,Тарасова, Е.1985. Термо-барогеохимични изследвания на условията на минералообразуване на някои рудни находища в НРБ.Дог.024043.Геофонд.КГ,56с.

Богданов,К.,Чобанова,А.Д.,Милованов.П.,Георгиев,Д. 1984. Изследване на някои закономерности в разпределението на Pb,Cu и Zn в рудопроявление Св. Марина,Източни Родопи.Геофонд НИПИ,КГ,32с.

И 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@mpeg.gea.uni-sofia.bg to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.