Докторанти
Милена Вецева

millena_vetseva@abv.bg

Тема на дисертацията: Седиментология на ценоманско-туронските скални последователности в части от Източния Балкан и Източния Предбалкан

Научен ръководител: Проф. д-р Атанас Чаталов

Християна Георгиева

hristiana.georgieva@abv.bg

Тема на дисертацията: Хидротермални изменения на скалите от медно-порфирно находище Елаците

Научен ръководител: Проф. д-р Росен Недялков

Цветомила Владинова

tsvetty@gmail.com

Тема на дисертацията: Петролого-геохимична характеристика на нискометаморфни скали между Родопите и Средногорието.

Научен ръководител: Доц. д-р Златка Чернева

Десислава Рачева

dessi.racheva@gmail.com

Тема на дисертацията: Молибденовите орудявания в района на с. Паничерево, Сърнена Средна гора

Научен ръководител: Доц. д-р Василка Младенова

Яна Кънчева

janakuncheva@gmail.com

Тема на дисертацията:  Минерали вектори на Cu-порфирни и Au-епитермални системи

Научен ръководител: Проф. д-р Камен Богданов

23135081_10215238571704583_30332390_o
Иван Крумов

ivan.d.krumov@gmail.com

Тема на дисертацията: Пространствени закономерности в разпределението на молибденовата минералзация в медно-порфирното находище Елаците

Научен ръководител: Проф. д-р Камен Богданов

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@mpeg.gea.uni-sofia.bg to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.