Катедра "Минералогия, петрология и полезни изкопаеми"
Геолого-географски факултет
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

бул. "Цар Освободител" №15; София 1504

Стая: 72
Тел.: 02 930 8 255

Камелия Недкова-Петрова
Секретар на катедрата
depmpeg@gea.uni-sofia.bg

Ръководител катедра "Минералогия, петрология и полезни изкопаеми"

vassilka@gea.uni-sofia.bg

Свържете се с нас