Магистърска програма "Геохимия за неспециалисти"

Магистратурата е предназначена за студенти, придобили бакалавърска степен по други дисциплини във всички висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Обучението се организира в продължение на 5 семестъра, което завършва със защита на дипломна теза. Редовните изпитни сесии продължават по 3 седмици, а поправителната след пети семестър се провежда веднага след редовната. През целия период на обучение се изисква усвояване на минимум 4065 часа заетост (аудиторна и извънаудиторна), три теренни практики и защита на дипломна работа. От аудиторна и извънаудиторна заетост се усвояват140,5 кредити, от теренни практики – 4 кредити и за изготвяне на дипломна теза – 15 кредити.

Обучението през първите 2 семестъра включва само задължителни дисциплини от учебния план за придобиване на бакалавърска степен по геология и една задължителна учебна практика.

Учебният план след втория семестър е напълно либерален и позволява на всеки студент да избира и сам да планира учебната си натовареност и заетост съобразно интересите си.

 

Специалистите с висше образование с образователно-квалификационната степен Магистър по Геохимия получават както една широка общогеоложка подготовка, така и специализирани и задълбочени познания в областта на минералогията, магмената и метаморфна петрология, седиментологията, геохимията, полезните изкопаеми, екологията и опазването на околната среда. Те притежават както съвременна теоретична подготовка, така и практически умения за прилагане на модерни методи и аналитични техники за решаване на конкретни геоложки задачи.

С придобитата квалификация магистрите по Геохимия могат да намерят професионална реализация при:

  • провеждане на регионални проучвания и търсещо-картировъчни работи;

  • търсене и проучване на рудни полезни изкопаеми;

  • регионални и детайлни петроложки, минераложки и геохимични изследвания.

  • лаборатории за изследване на скали, руди, минерали

  • научно-изследователски центрове

Те могат да участват в:

  • изготвянето и реализацията на национални и международни проекти в областта на геохимията, минералогията и петрологията;

  • да се реализират и като специалисти по екология и опазване на околната среда.