Катедра по минералогия, петрология и полезни изкопаеми

История и развитие

Обучение по геология в рамките на Софийския университет се провежда от д-р Боне Баев още през учебната 1891/92 г. в отдела по естествена история. В средата на 30-те години проф. Стефан Бончев създава първата докторантска институция в Софийския университет.

През учебната 1946/47 г., геоложката колегия от бившия Природо-матeматически факултет отделя специалност Естествена история, с което се създава първообраза на новата университетска специалност ГЕОЛОГИЯ.

В направленията минералогия, петрология, геохимия, литология, полезни изкопаеми са работили учени като акад. Страшимир Димитров, акад. Иван Костов, проф. Георги Бончев, проф. Наум Николов, проф. Цоню Димитров, проф. Мария Желязкова, проф. Веселина Бресковска, проф. Георги Атанасов, проф. Грета Ескенази, проф. Васил Вергилов, проф. Божидар Маврудчиев, проф. Борис Кольковски, проф. Борислав Каменов, проф. Боян Алексиев, проф. Иван Борисов, проф. Георги Киров, проф. Мария Стефанова, доц. Михаил Малеев, доц. Атанас Атанасов, доц. Евелина Джурова, доц. Кръстина Колчева и много други изключителни преподаватели-педагози и учени геолози.

Обучение

Обучението в специалност геология се осъществява в рамките на Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподавателският екип формира две катедри: Геология и палеонтология; и Минералогия, петрология и полезни изкопаеми. Студентите имат възможност да придобият висше образование по специалност геология в три квалификационни нива: Бакалавър, Магистър и Доктор. В специалност Геология всяка година се приемат общо около 40 студента в бакалавърско и магистърско ниво. Подробности за степените на обучение, организирани по предварително утвърдени учебни планове, се публикуват всяка година на страницата на Университета.

Научна дейност

Академичният състав на катедра Минералогия, петрология и полезни изкопаеми провежда научни изследвания в следните направления: минералогия, петрология (метаморфна и магмена), литология, геохимия, полезни изкопаеми и околна среда. По инициатива на колегията се провеждат редица научни срещи, лекции и презентации на български и чуждестранни учени и фирми.

Учебна и научна база

За нуждите на студентите и изследователите, работещи в катедрата, са осигурени редица удобства като библиотека, мултимедиен център, лаборатории и учебни бази.