Магистърска програма "Геохимия"

Магистърската програма по Геохимия е предназначена за всички студенти, придобили бакалавърска степен в специалност геология на Софийския университет или в специалностите на Минно-геоложкия университет.

Целите на програмата са задълбочаване на знанията от бакалавърската степен на обучение и специализиране на студентите в направленията: петрология, минералогия, находища на полезни изкопаеми, геохимия, околна среда. Част от предлаганите дисциплини са методични, а другата – специализиращи в едно от посочените направления.

Учебният план на магистърската програма по Геохимия дава възможност на придобили квалификационна степен „Бакалавър по геология” студенти да разширят и задълбочат своите познания и да развият професионални умения в областта на минералогията, магмената и метаморфна петрология, седиментологията, геохимията, учението за рудните и нерудни полезни изкопаеми, екологията и опазването на околната среда.

За обучение се приемат студенти придобили бакалавърска степен по геология, геология и проучване на полезни изкопаеми.

Обучението продължава 3 семестъра като изисква усвояване на минимум 2250 часа заетост (1125 аудиторна и 1125 извън аудиторна) и защита на дипломна работа.

Записването в магистратура става след успешно полагане на писмен изпит и предварително съгласуване с научния ръководител на темата на дипломната теза. Всеки семестър се усвояват по 30 кредита, като 75 са от аудиторна и извън аудиторна заетост и 15 кредита за изготвяне на дипломна теза.

Специалистите с образователно-квалификационната степен Магистър по Геохимия получават, както една широка общогеоложка подготовка, така и специализирани и задълбочени познания в областта на минералогията, магмената и метаморфна петрология, седиментологията, геохимията, учението за рудните и нерудни полезни изкопаеми, екологията и опазването на околната среда. Те притежават както съвременна теоретична подготовка, така и практически умения за прилагане на модерни методи и аналитични техники за решаване на конкретни геоложки задачи.