Катедра "Минералогия, петрология и полезни изкопаеми"
Геолого-географски факултет
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

бул. „Цар Освободител“ №15; София 1504

Стая: 72
Тел.: 02 930 8 255

Камелия Недкова-Петрова
Секретар на катедрата
mpeg@gea.uni-sofia.bg

Ръководител катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“

stanimirova@gea.uni-sofia.bg