Библиотека "Геохимия"

Началото на фондовата сбирка на библиотеката към специалност Геохимия се поставя през 1899 г. с абонирането на първите основни списания по специалността, които се получават и до днес.

Специализираният фонд на библиотеката се обособява като самостоятелен през 1909 г. с разделянето на Геолого-петрографския институт на две самостоятелни звена – Минерало-петрографски и Геологически институт. Ценно притежание на библиотеката е колекция от над 400 отпечатъци, подарени от изтъкнати наши и чужди учени, както и дарените лични сбирки на проф. Борис Кольковски, проф. Георги Атанасов, проф. Цоню Димитров и др.

Днес библиотека “Геохимия” има специализиран фонд в областите кристалография, минералогия, петрология, геохимия, геология, наброяващ 17 230 библиотечни единици (книги, периодични издания, справочници, карти и картографски издания, диапозитиви на минерали, отраслови електронни ресурси).

Библиотеката разполага със 7 читателски места.

Каб. 77
Тел.: 029308405
E-mail: geochem@gea.uni-sofia.bg

Работно време:
Понеделник – Петък
08:30 – 12:00 ч./ 13:00-17:30 ч.

*Забележка: Сряда 08:30 – 10:30 ч. / 13:00 – 17:30 ч.