Магистърска програма "Икономическа геология"

Магистърската програма е с продължителност 2 семестъра и е с платено обучение.

Предлаганата магистърска програма е разработена за два семестъра и цели да създаде приложни практически умения в областта на икономическата геология в съответствие със съвременните стандарти при търсене и оценка на минерални суровини.

Важен акцент в програмата са преобладаващите теренни практически лекции и упражнения, които са предвидени да бъдат провеждани в модули в реална практическа среда със съдействието на активни български и чужди минни компании.

Програмата е предназначена за студенти завършили бакалавърска степен в областта на геологията и сродни специалности в научно направление „Науки за земята“.

В теоретичната част на програмата са застъпени курсове, които фокусират върху основните принципи, методи и стандарти за търсене и геоложка и икономическа оценка на минерални суровини, техните ресурси и запаси базирани на програми за 3D моделиране и ГИС среда.

Практическата теренна част обхваща специализирани геохимични, геофизични, сондажни и специфични картировъчни методи, техники за опробване, анализ и обработка на геоложка документация и информация на базата на примери и самостоятелна теренна работа.

Обучението завършва с изготвянето и защита на дипломни тези при получаване на общо 60 кредита, като се предвижда и раздел с практическа насоченост за търсене и оценка на конкретни минерални суровини.

Специалистите, придобили образователно-квалификационната степен „магистър“ по Икономическа геология, получават както една широка общогеоложка и конкретна практическа подготовка, така и специализирани и задълбочени познания в областта на: икономическата геология и методите за търсене на минералните суровини, приложна магмената и метаморфна петрология, приложна седиментология, геохимични, геофизични методи за търсене на минерални суровини, ГИС и дистанционни методи, методи за оценка и моделиране на минерални ресурси, специфични методи за геоложко картиране, опробване идокументация на минни и сондажни изработки, методи за анализ на геоложки материали минералогия и опазването на околната среда.

Те ще придобият съвременна теоретична подготовка и конкретни практически умения за търсене и оценка на минерални суровини в съответствие с добрите практики и стандарти и за решаване на конкретни геоложки задачи.

С придобитата квалификация магистрите по Икономическа геология могат да намерят професионална реализация в наши и чужди минни компании при: провеждане на локални и регионални проучвания и търсещо-картировъчни работи; търсене и проучване на минерални находища; регионални и детайлни петроложки, минераложки, геофизични и геохимични изследвания.