Магистърски програми

Катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ към СУ „Св. Климент Охридски“ предлага следните магистърски програми: Геохимия, Гемология и Геохимия за неспециалисти

Учебни практики

Катедрата провежда следните учебни практики по време на обучението: Основи на геологията и минералогия, Петрография и Находища на метални и неметални полезни изкопаеми, въглища, нефт и газ

Научна и учебна база

За нуждите на студентите и изследователите, работещи в катедрата, са осигурени редица удобства като библиотека Геохимия, мултимедиен център, 6 научни лаборатории и учебни бази.