Лаборатории
Лаборатория за подготовка на проби за анализ

Ръководител лаборатория: Доц. д-р Атанас Чаталов

E-mail: chatalov@gea.uni-sofia.bg

Челюстна трошачка за сдробяване на скални проби до размер на частиците 5 мм – 1 брой (Pascall Engineering)

Дискова мелница за стриване на скални проби до размер на частиците 1 мм – 1 брой (Pascall Engineering)

Валцова мелница за стриване на скални проби до размер на частиците <0,25 мм – 1 брой (Tuscan)

Ахатова мелница за стриване на скални проби до размер на частиците <0,25 мм – 1 брой (Fritsch)

Ролков електромагнит за сепарация на минерални зърна на електромагнитна фракция и неелектромагнитна фракция (Котляков)

Сдробяване и стриване на проби от скали, руди и минерали за различни видове анализи (химичен, зърнометричен, рентгенодифрактометричен, диференциално-термичен, инфрачервена спектроскопия)

Сепарация на електромагнитна и неелектромагнитна минерални фракции

Лаборатория за изработка на микроскопски препарати

Ръководител лаборатория: Доц. д-р Момчил Дюлгеров

E-mail: chatalov@gea.uni-sofia.bg

Машини за рязане на скални проби – 2 броя (Minosekar, Imer)

Полировъчни дискове за микроскопски препарати – 3 броя

Диск за фино полиране на микроскопски препарати – 1 брой

Автоматизирана машина за изготвяне на полирани микроскопски препарати – 1 брой (Struers)

Изготвяне на полирани скални образци, микроскопски препарати (дюншлифи, аншлифи и двойно-полирани пластинки) и плочки за петрофизичен анализ

Химическа лаборатория за анализ на геоложки материали

Ръководител лаборатория: Гл. ас. д-р Таня Стоилкова

E-mail: tstoilkova@gea.uni-sofia.bg

Aтомно-абсорбционен спектрометър Perkin Elmer 3030

Аналитични везни “Boeco”

Муфелни пещи до 1200 ºС

Автоматична бюрета “Schott Instruments”

Дестилатор

рН метри “Schott”

Лабораторията разполага с всички необходими лабораторни съдове и химикали за анализ на геоложки материали с методите на класическата химия.

Количествен анализ на главни скалообразуващи елементи – силикатен и карбонатен анализ на скални проби. Пробоподготовка и анализ на микроелементи (K, Na, Rb, Cs, Cr, Mn, Co, Ni, Zn, Cd, Pb и др.) в скални, почвени и растителни проби.

Лаборатория по Ренгеноструктурен анализ

Ръководител лаборатория: Доц. д-р Цвета Станимирова

E-mail: stanimirova@gea.uni-sofia.bg

Лабораторията разполага с: рентгенов дифрактометър TUR M62 снабден с голям набор от рентгенови тръби Co, Cu, Fe, Ag и Cr.

В лабораторията се извършват:

 • Качествен фазов анализ;
  – заснемане на прахова рентгенова дифрактограма;
  – идентификация на кристални фази;

– софтуерна обработка на цифрови прахови дифрактограми

 • Количествен фазов анализ;
  – подготовка на еталони
  – определяне на количеството на 1 фаза
 • Определяне на размера на кристалити;
 • Определяне на параметрите на елементарната клетка;
 • Определяне на средна дебелина на поликристално покритите;
 • Индексация на фази;
 • Определяне на кристална структура на фази в поликристални материали.
Лаборатория по Гемология

Ръководител лаборатория: Проф. д-р Камен Богданов

E-mail: kamen@gea.uni-sofia.bg

Тел: 02 930 8256

Лабораторното оборудване включва: рефрактометър „Eickhorst“, полярископ, дихроскоп, каратна везна, гемоложки микроскоп, пикнометри и Раманов микроанализатор.

Лабораторията по Гемология извършва изследване, анализ, определяне и оценка на скъпоценни камъни, техните синтетични аналози и имитации, характерните им физични свойства, структура, морфология, идентичност и качество на обработка. Лабораторията е сертифицирана за определяне и оценки за скъпоценни камъни от Министерство на Финансите на Р. България.

Лаборатория по Експериментална минералогия

Ръководител лаборатория: Доц. д-р Цвета Станимирова

E-mail: stanimirova@gea.uni-sofia.bg

Лабораторията по Експериментална минералогия към катедра МППИ, ГГФ е оборудвана с различни пособия (камина, сушилен шкаф, пещ, микро-вълнова печка, механична и електрическа центрофуга, везна, реактиви, Ph метри, химическа стъклария) за нискотемпаратурни синтез (от разтвори и хидротермални условия) и модификация на минерали.

В лабораторията освен научно-изследователски изследвания се провеждат практически занятия на студентите за изследване и симулиране на различни природни процеси: – кристализация на мономинерални образци от разтвори чрез различни методи; – изветряне на минерали от групата на слюдите; зеолитизация на вулкански продукти; – образуване на екзогенни минерали чрез разтваряне и последваща кристализация и т.н.

Лаборатория за петрофизичен анализ

Ръководител лаборатория: д -р Валентин Владимиров

E -mail: valentin@gea.uni-sofia.bg

Везна PCB 1600-2, Дефектоскоп ултразвуков УЗИС-ЛЗТИ, Ултразвуков прибор УТ-91П „Кварц 15“, Дължиномер вертикален ЛОМО ИЗВ – 3, Пробник UNIPAN 543

Обекти

Скали, руди, керамики, естествени и изкуствени кристали.

Дейности:

Изследват се ефективна порестост, условно мигновено насищане и плътност.