9-Момчил Дюлгеров
Доц. д-р Момчил Дюлгеров
Магмена петрология, Геохимия на алкални скали, Скалообразуващи минерали

Кабинет: 70

Тел.: 02 9308 552

Emailmomchil@gea.uni-sofia.bg

Образование:

2005 г. – Докторска степен Университет Париж 11: „Калиевоалкален магматизъм от Стара планина, България: петроложко изследване на
Бухово-Сеславския, Свидненски и Шипченски плутони.“, съвместна докторантура на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и
Университета Париж 11, Франция. Научни ръководители: проф. Борислав Каменов, проф. Бернар Платвое

1997 г. Магистър Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, специалност Геохимия – „Петрология на Крупнишкия плутон“, научни ръководител: Проф. д-р Филип Мачев

Научни интереси:
Петрология, геохимия и минерални особености на алкалните скали
Образуване на алкални скали в орогенни обстановки
Взаимодейстия на базични и кисели топилки
Херцински магматизъм

Членство:
Българско Геологическо Дружество

Гл. ас. д-р Момчил Дюлгеров преподава по следните предмети:

Проект № ВУ-НЗ- 02/05
Петрология и металогенно значение на Херцински гранитоидни и алкални магматични интрузивни комплекси от Северозападна и Централна България”

Различни проекти финансирани от Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

Dyulgerov, M., Platevoet, B., Kamenov, B. 2002. Pétrologie de l’intrusion de Buhovo, région de Stara Planina, Bulgarie. 19eme Réunion des Sciences de la Terre, Nantes

Дюлгеров, М. 2004. Шипченски плутон – минераложки и петрохимични особености. Минерогенезис, София, Резюмета, 34-35

Dyulgerov, M., 2003. Comparative mineralogical study on pyroxenes and amphiboles from Variscan potassic-alkaline magmatism in Stara Planina Mts., Bulgaria. Geoscience, Abstracts,
27-29

Dyulgerov & Platevoet (2006): Unusual Ti and Zr aegirine-augite and potassic magnesio-arfvedsonite in the peralkaline potassic oversaturated Buhovo-Seslavtzi complex, Bulgaria. Eur. Jour. Min., 18, 127-138.

Dyulgerov, M., I. Peycheva, A. von Quadt, R. Nedialkov. 2006. Source and age
heterogeneities in the rocks of Lutzkan pluton. Proceedings of Geosciences, Sofia, 177-180.

Dyulgerov, M., B. Platevoet, U. Schaltegger. 2007. Variscan potassic-alkaline magmatism in Stara planina, Bulgaria – composition, source and geodynamic significance. Conferеnce Abstract Goldschmidt, A247, Cologne.

Dyulgerov, M. 2008. New manifestation of the intrusive K-alkaline Variscan magmatism from Shipka, Stara planina Mts., Bulgaria. Proceedings of Geosciences, Sofia, 43-45.

Dyulgerov, M., B. Platevoet. 2009. Comparative mineralogical study of mafic silicates from Variscan potassic alkaline rocks in Stara planina, Bulgaria. Jour. Bulg. Geol. Soc., 70, 47-62.

Dyulgerov, M., B. Platevoet 2009. Textural and structural evidences for cumulative processes and layering in Svidnya pluton, Bulgaria. Proceedings of Geosciences, Sofia, 43-45.

Dyulgerov, M., Peytcheva, I., Nedyalkov, R., von Quadt, A. 2010. Characteristic of Variscan granitoid magmatism in Tran region, Bulgaria. Jour. Bulg. Geol. Soc., 71, 69-82.

Dyulgerov, M. 2011 Potassic syenite from Shipka, Central Balkan Mts, Bulgaria:
characterization and insight into the source. Geol. Balc., 40, 3-12.

Peytcheva, I., Quadt, A., Dyulgerov, M., Nedialkov, R. (2011) Age and source constraints on granitoid magmatism hosting Au-Ag±W mineralisation at Lutzkan and Ruy plutons, Bulgaria. 11 th Meeting of SGI, Santiago, Chili.

Dyulgerov, M., Platevoet, B. 2013. In-situ evolution and differentiation of potassic syenites from Svidnya, Bulgaria. Min. Petrol., 107, 971-987.