14-Ralica Sabeva
Гл. ас. д-р Ралица Събева
Търсене и проучване на полезни изкопаеми

Кабинет: 76

Тел.: 02 9308 309 

Emailrsabeva@gea.uni-sofia.bg

Образование:

2011 – 2015 г. – Доктор, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Науки за Земята (Геология и проучване на полезни изкопаеми). Тема на дисертацията: „Златно находище Милин камък, Западно Средногорие: Хидротермално променени скали, минерален състав, генезис“

2008 – 2010 г. – Магистър, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Геохимия

Чужди езици: английски език, френски език

Научни интереси:
Икономическа геология (Търсене и проучване на полезни изкопаеми)
Рудна минералогия
Сулфиди
Епитермални находища
Генезис на рудни находища
Металогения
Самородни метали
Полярни изследвания

Членство:
АПЕКС България – Асоциация на младите полярни изследователи (от 2015)
БГД – Българско геологическо дружество (от 2011)
БМД – Българско минераложко дружество

Гл. ас. д-р Ралица Събева преподава по следните предмети:

Упражнения:

Лекции и упражнения:

Практика по минералогия