13-Таня Стоилкова
Гл. ас. д-р Таня Стоилкова-Илиева
Геохимия, Химичен анализ на геоложки материали, Органична химия, Органичен катализ

Кабинет: 66

Тел.: 02 9308 295  

Emailtstoilkova@gea.uni-sofia.bg

Образование:

2004 – 2005 г. – Тюбингенски Университет – Енантиоселективен катализ: Свързване на родиев комплекс с МСМ-41 молекулно сито за енантиоселективно хидрогениране на α–(ацетиламино) канелена киселина. Научен ръководител: проф. У. Нагел

2005 г. – Докторска степен. Тема на доктората: Каталитични свойства на широкопорести и мезопорести молекулни сита. Научни ръководители: проф. дхн Цветана Безуханова

1996 г. – Магистър, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Химически факултет, специалност Органична химия. Тема на дипломна работа „Взаимодействие на бензилов алкохол с SAPO молекулни сита“. Научен ръководител: проф. дхн Цветана Безуханова

Научни интереси:
Почвена геохимия
Органичен катализ

Гл. ас. д-р Таня Стоилкова-Илиева преподава по следните предмети:

  • Обща химия
  • Органична химия
  • Геоекология
  • Методи за анализ на геоложки материали