1-Василка Младенова
Доц. д-р Василка Младенова
Доцент, Ръководител катедра "Минералогия, петрология и полезни изкопаеми"

Кабинет: 70

Тел.: 02 9308 552

Email: vassilka@gea.uni-sofia.bg


Образование:

1984 – 1989 – Докторант в катедра „Минералогия“ на Геолого – географски факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“. Тема: „Минералогия и генетични особености на Звездел-Пчелоядското рудно поле, Източни Родопи“, научен ръководител: проф. дгн Веселина Бресковска

1976 – 1981 – Висше образование Софийски Университет ”Св. Кл. Охридски”, специалност „Геология“

1970 – 1975 – Средно образование – Гимназия с преподаване на немски език, гр. Монтана

Работа:

2012 – до сега – Ръководител на катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ на Геолого-географски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”

2003 – 2007 – Заместник Декан на Геолого-географски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”

1989 – до сега – Преподавател в катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ на Геолого-географски факултет, СУ „СВ. Климент Охридски“

Езици: немски, английски, руски и френски

Научни интереси: Минералогия, Рудни находища, Екология и опазване на околната среда, Геохимия

Членство
1980 – досега – Член на Българско геологическо дружество
2007 – 2009 – Член на Управителния съвет и секретар на Българското Геологическо дружество
2014 – досега Председател на Българско минералогическо дружество
2016 – досега – Член на редколегията на Списанието на Българското геологическо
дружество

Доц. д-р Василка Младенова преподава по следните предмети:
 

Международни проекти

2011 – 2012 – Nano-particle products from new mineral resources in Europe ProMine – Seventh Framework Programme. WP1 & WP2. “Extract from the Bulgarian Mineral Deposit and Anthropogenic Concentration databases put at disposal” in a compatible format with ProMine Project databases. ProMine Project” (Grant number 228559), Partner BRGM – ръководител за България доц. В. Младенова, Финансиране: FP7-NMP-2008-LARGE-2.

Национални проекти

1996 – Богданов, К., Д. Цонев, В. Младенова, А. Филипов.
Минералогия, кристалохимия и условия на образуване на златото и среброто в медно-пиритни находища от Панагюрско-Етрополския руден район. – Тема по договор с Националния фонд „Научни изследвания“, №640/96.

1997 – Младенова, В. (ръководител), Т. Керестеджиян.
Златно съдържание и форма на присъствие на златото в арсенопирит и арсен-съдържащ пирит от български находища. – Тема по договор с Националния фонд „Научни изследвания“, №710/1997.

2005 – Младенова, В. (ръководител), Т. Керестеджиян, Ц. Коцев, З. Чолакова, Д. Димитрова, Ж. Калас.
Геоекологична оценка на хвостохранилищата като основни замърсители на параметрите на околната среда в Чипровския минен район, СЗ България (почви, води, растителност) – Национален фонд за научни изследвания, ВУ-НЗ-04/05.

2008 – Марчев, Петър (ръководител) и др.
Елементи-следи и изотопни изследвания на скали, почви, минерали, въглища, води и археологични материали чрез използването на лазерна аблация с масспектрометрия в индуктивно свързана плазма. RNF01/0006, Национален фонд за научни изследвания при МОН. – Участник

2008 – Петков, Иван (ръководител) и др.
Център за върхови постижения и технологични иновации към Софийския университет, Договор INZ01/0124/2008 с ФНИ при МОН – участник

2011 – Димитрова, Д. (ръководител), В. Младенова (консултант), Р. Събева, Б. Видинли.
Разработване на ефективна методика за изследване на рудни минерали и хидротермално променени скали чрез лазерна аблация с масспектрометрия в индуктивно свързана плазма (LA-ICP-MS)”, Договор ДМУ 03/78  (276)– Фонд „Научни изследвания“

2011-2012 – Nano-particle products from new mineral resources in Europe ProMine – Seventh Framework Programme. WP1 & WP2. “Extract from the Bulgarian Mineral Deposit and Anthropogenic Concentration databases put at disposal” in a compatible format with ProMine Project databases. ProMine Project” (Grant number 228559), Partner BRGM – ръководител за България доц. В. Младенова, 2011-2012 г. Финансиране: FP7-NMP-2008-LARGE-2.

2011-2013 – Димитрова, Д. (ръководител, ГИ на БАН), Участници: Мариана Йосифова (ГИ-БАН), доц. д-р Василка Младенова (СУ), студенти – Росица Василкьова, Петър Апостолов.
Мобилизация на токсични метали, полуметали и някои неметали от депа за съхраняване на рудни и въглищни отпадни продукти: миграция и акумулация в почви и в компоненти от хранителната верига. Договор ДНТС/Китай 01/7, Двустранно сътрудничество

 

Фонд за научни изследвания на Софийски Университет

1995 – Богданов, К., В. Младенова, Р. Недялков, А. Филипов.
Генетични модели на терциерни рудно-магматични системи в Източните Родопи. – Тема по договор Научен фонд СУ „Св. Кл. Охридски“

1995 – Петров, П., В. Бресковска, Б. Кольковски, К. Богданов, Д. Цонев, В. Младенова, В. Курчатов.
Изследване на продуктивните минерални парагенези на еталонни полиметални находища (Pb, Zn, Cu, Au, Ag …) от Старопланинската и Средногорската  металогенни зони. – Тема по договор с Научен фонд СУ „Св. Кл. Охридски“.

1996 – Младенова В., А. Филипов.
Благородните метали в находище Попско, Източни Родопи. – Тема по договор с Научен фонд СУ „Св. Кл. Охридски“.

1998 – Младенова, В., З. Илиев.
Стибнитът и реалгарът от антимоновите находища Черничево и Марешница, Източни Родопи: минералого-геохимична характеристика и условия на образуване. – Тема по договор Научен фонд СУ „Св. Кл. Охридски“, №165/1998.

1999 – Младенова, В., З. Илиев, А. Русинова.
Антимоновите находища в България: Рибново, Западни Родопи – минералого-геохимична характеристика и условия на образуване. – Тема по договор Научен фонд СУ „Св. Кл. Охридски“, №392/1999.

2000 – Младенова, В., Е. Илиева, З. Златев.
Минерален състав и геохимични характеристики на отпадните продукти от преработката на полиметалната руда в утайниците на Чипровската и Мартиновската обогатителни фабрики и еколожкото им значение. – Тема по договор Научен фонд СУ „Св. Кл. Охридски“, №390/2000.

2002 – Младенова, В., З. Златев.
Минерален състав и геохимични характеристики на отпадните продукти от преработката на полиметалната руда в утайниците на Чипровската и Мартиновската обогатителни фабрики и еколожкото им значение: Изследване на отпадъка в дълбочина. – Тема по договор Научен фонд СУ „Св. Кл. Охридски“, №597/2002.

2003 – Младенова, В., Ал Филипов.
Минералогически контрол на микробиологичното изветряне на рудни минерали. Тема по договор Научен фонд СУ „Св. Кл. Охридски“,  №39/2004.

2004 – Мачев, Ф, В. Младенова, Л. Клайн, Д. Вангелов, Ю. Стателова.
Еволюция на скалите от домезозойската подложка на Белоградчишката тектонска единица – петролого-геохимична, структурна и металогена характеристика. – Научен фонд СУ „Св. Кл. Охридски“,

2005 – Младенова, В., Ал Филипов.
Геоекологична оценка на хвостохранилище Голям Буковец като основен замърсител на почвата в Чипровския минен район, СЗ България. – Научен фонд СУ „Св. Кл. Охридски“,  № 138/2005.

2006 – Младенова, В., З. Чолакова, И. Иванова.
Минералогия на металите и металоидите в почвите на заливните тераси на река Огоста при вливането й в язовир Огоста, област Монтана – Научен фонд СУ „Св. Кл. Охридски“,  № 19/2006.

2007 – Младенова, В., Т. Стоилкова, И. Иванова.
Съдържание на тежки метали и металоиди (As, Pb, Cu, Zn) в органичните компоненти на почвите в околностите на хвостохранилищата в Чипровския минен район, Северозападна България. – Научен фонд СУ „Св. Кл. Охридски“,  №117/2007.

2008 – Младенова, В., И. Иванова, Т. Стоилкова.
Минераложка характеристика на глинестите минерали на дънните седиментите на яз. Огоста, област Монтана, Северозападна България. – Научен фонд СУ „Св. Кл. Охридски“, договор №202/2008.

2009 – Младенова, В., Ц. Станимирова, С. Кръстева, А. Русинова.
Степен на промяна на минералите в халдите на съвременните и древните минни изработки в находище Говежда и въздействието върху околната среда. – Научен фонд СУ „Св. Кл. Охридски“, договор №279/2009.

2009 – Младенова, В., И. Иванова.
Минераложка характеристика на приповърхностните дънни седименти на яз. Огоста, област Монтана, Северозападна България. – Научен фонд СУ „Св. Кл. Охридски“, договор №234/2009.

2010 – Младенова, В., Ц. Станимирова, А. Русинова, Р. Василкьова, П. Апостолов, О. Павлов.
Орудяването в находище Лукина падина от Чипровското рудно поле – характеристика на минералите, вместващите скали и влияние върху околната среда, Научен фонд СУ „Св. Кл. Охридски“, договор №88/2010.

2014 – Младенова, В., Т. Стоилкова, Р. Събева.
Изследване на съдържанията и подвижността на уран, торий и тежки метали в земеделски земи в района на гр. Бухово. Научен фонд СУ „Св. Кл. Охридски“, договор №146/2014.

2016 – Младенова, В., В. Вангелова, Р. Събева, Д. Рачева, В. Гороломова, К. Йорданова.
Изследване на молибденит от различен генетичен тип находища в България, договор №87/12.04.2016.

2017 – Младенова, В, А. Чаталов, Д. Рачева, В. Гороломова, К. Йорданова.
Минерален състав и условия на минералообразуване на молибденово находище Паничерево, Сърнена Средна гора

Научни публикации

Бресковска, В., З. Илиев, Р. Цветанов, П. Петров, В. Младенова. 1980. Геология и минералогия на Гюрген дере, Маджаровско рудно поле. – Год. СУ, Геол-геогр. фак., 77, 1 – Геология, 69-96.

Младенова, В. 1984. Минералогия на находище Еселер от Звездел-Пчелоядското рудно поле. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 78, 1 – Геология, II, 354-374.

Бресковска, В. В., В. Г. Младенова, Н. Н. Мозгова, А. И. Цепин, Ю. С. Бородаев 1990. Сулфосоли от Звездел-Пчелоядското рудно поле, Източни Родопи. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак, 79, 1 – Геология, 113-131.

Младенова, В. 1989. Минералогия и генетични особености на Звездел-Пчелоядското рудно поле, Източни Родопи. – Кандидатска дисертация, С., 156 с.; Автореферат канд. дисерт., С., 25 с.

Бресковска, В. М. Таркиан, В. Младенова. 1989. Особенности минералогии Зидаровского рудного поля. – ХIV Конгресс КБГА, София, 1989, Тезисы докладов, 1211-1214.

Mladenova, V. 1989. Mineral parageneses from the Zvezdel-Pcheloyad ore fields periphery, East Rhodopes. – Geologica Rhodopica, v. 1, 487-490.

Богданов, К., В. Младенова, В. Бресковска. 1994. Минералообразуване в Зидаровското рудно поле. – Рудообразувателни процеси и минерални находища, кн. 35, 32-41.

Pluschev, E., D. Dimitrov, V. Mladenova. 1995. Characteristics and environments of epithermal deposits in the Eastern Rhodopes (Bulgaria). – Proceeding of the XV Congress of the CBGA, Athens, Septembre 1995, Geol. Soc. Greece, Sp. Publ., No. 4, 823-828.

Младенова, В., С. Вълчев. 1997. Приложение на Ga/Ge геотермометър за орудяването в стратиформното полиметално находище Седмочисленици в Западна Стара планина. – Научна сесия 50 години специалност Геология, 70-72.

Златев, З., В. Младенова. 1997. Морфоложка характеристика на екзогенния барит от находище Кремиковци. – Научна сесия 50 години специалност Геология, 56-59.

Mladenova, V., T. Kerestedjian. 1997. A case of pyrite-küstelite intergrowth in Popsko deposit, Eastern Rhodopes. – Геохим., минерал. и петрол., 32, 29-33.

Mladenova, V. 1998. Минералогия и проблемът на златото в находище Седефче, Източни Родопи. – Год СУ, Геол.-геогр. фак., 90, 1, 101-130.

Kerestedjian, T., V. Mladenova. 1998. Spherulites of native arsenic from the Sedefche deposit, Eastern Rhodopes. – Геохим., минерал. и петрол., 34, 27-34.

Mladenova, V., S. Valchev. 1998. Ga/Ge ratio in sphalerite from the carbonate-hosted Sedmochislenitsi deposit as a temperature indication of initial fluids. – Спис. Бълг. геол. д-во, 59, кн. 2-3, 49-54.

Младенова, В. 1999. Благородните метали в находище Седефче, Източни Родопи. – Минно дело и геология, 1, 36-40.

Mladenova, V. 2000. Microstructures and micromineralogy of stibnite from Chernichevo deposit, Eastern Rhodopes- a TEM study. – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 92, 1 – Геология, 85-93.

Mladenova, V. 2000. Alacranite und duranusite from Mareshnitsa occurrense, Eastern Rhodopes – new minerals for Bulgaria. – Докл. БАН, т. 53, 4, 67-70.

Mladenova, V., T. Kerestedjian, D. Dimitrova. 2001. Ag-Cu-Pb-Bi mineralization from the Svishti Plaz gold deposit, Central Balkan Mountain, Bulgaria. – Geochem., mineral. and Petrol., 38, 55-66.

Mladenova, V., T. Kerestedjian. 2002. The Svishti Plaz gold deposit, Central Balkan Mountain, Bulgaria. – Geochem., Mineral. and Petrol., 39, 53-66.

Младенова, В., Т. Керестеджиян, Д. Димитрова. 2003. Златото в златорудните находища Говежда и Свищи плаз, Старопланинска зона. – IV Национален симпозиум “Металогения на България, 7-9 май 2003, София, Резюмета, 122-125.

Mladenova, V., T. Kerestedjian, D. Dimitrova. 2003. The Govezhda gold deposit, Western Balkan Mountains, Bulgaria. – Geochem. Mineral. Petrol., 40, 109-121.

Mladenova, V., Z. Zlatev. 2004. Geochemical characteristics of Goliam Bukovetz mine tailings impoundment, Chiprovtzi mining area, NW Bulgaria. – Rev. Bulg. Geol. Soc., Спис. Бълг. геол. д-во, 65, 1-3, 141-150.

Mladenova V., Kerestedjian T. and Dimitrova D. 2004. The Balkan Mountains Paleozoic Gold Deposits. – Proceedings of 10th International Congress G.S.G., Thessaloniki, April 2004, 424-433.

Mladenova, V., T. Kotsev, Z. Cholakova, R.-T. Schmitt, I. Ivanova. 2006. Environmental impact of Goljam Bukovets mine tailings impoundment on the soils, plants and some elements of the food chain, Chiprovtsi mining area, NW Bulgaria- Proceedings of National Conference “Geosciences 2006”, 30 Nov.-1 Dec. 2006, Sofia, Abstracts, 292-295.

Koleva-Rekalova, E., L. Metodiev, V. Mladenova. 2006. Cyclic Model of the Toarcian Iron Ooidal Limestone Succession near the Village of Beledie Han Section, Western Balkan Mountains, Bulgaria. Comp. rend. Acad. Bulg. Sciences, т. 59, 1, 51-56.

Cholakova, Z, Ts. Kotsev, V. Mladenova, D. Dimitrova, I. Georgieva. 2006. Assessment of heavy metal and arsenic concentrations in the waters of Chiprovska river catchment. In: Proceedings of the International Conference “Global changes and regional challenges”, Sofia, 28-29 April 2006, 180-185.

Kotsev Ts., V. Mladenova, Z. Cholakova. 2006. Arsenic groundwater contamination in the Ogosta river floodplains, Northwest Bulgaria. Problems of Geography, 3-4, 85-94.

Dimitrova D., Cholakova Z., Velitchkova N., Kotsev Ts., Mladenova V., Kerestedjian T., Antonov D. 2007. Seasonal concentrations of Pb, Zn, Cu, Cd, As and Sb in mine and surface waters in the vicinity of Chiprovtsi and Martinovo mines, Northwestern Bulgaria. Bull. Geol. Soc. Greece, v. 40, Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May 2007, 1397-1408.

Ivanova, I., V. Mladenova, T. Kotsev. 2008. Assessment of arsenic and heavy metals concentration in Ogosta dam lake water (Montana region, NW Bulgaria) based on water quality guidelines. Scientific session „60 years Geology”, Sofia University “St. Kl. Ohridski”, Sofia, 17 Jan. 2008, 45-50.

Sergio Vacca, Gian Franco Capra, Martin Banov, Paraskev Petrov, Herbert Muntau,, Andrea Buondonno, Elio Coppola, Vassilka Mladenova, Guido Cerri, Marco Biagioli, Maria Giustina Duras, Giusepina Selis, Stefano Conti and Antonio Brundu. 2008. Possibilities for Reclamation of Disturbed Environments in the Mining District of Vratza, Northwestern Bulgaria. In: Advances in GeoEcology 39, The soils of tomorrow-Soil changing in the changing world, Carmelo Dazzi and Edoardo Costantini (Editors), A Cooperating Series of the International Union of Soil Science (IUSS) IUSS – uiss – IBU ISBN 978-3-923381-56-2 US ISBN 1-59326-249-3, Gatena, 669-684.

Коцев, Ц., В. Младенова, З. Чолакова, Б. Блажев. (2009) Съдържание на тежки метали и арсен в овче и козе мляко от горното поречие на река Огоста. – География’21, IV (LII), № 3, 10-19. достъпна в интернет на адрес http://www.geography.iit.bas.bg/.

Mladenova V., Kotsev T., Cholakova Z., Schmitt R.-T., Ivanova I., Dimitrova D. 2010. Pollution with arsenic and heavy metals of soils and some components of the food chain in the environment of Goliam Bukovets mine tailings impoundment, Chiprovtsi mining area, NW Bulgaria. Proceedings of CBGA 2010, Thessaloniki, Greece, 23-26 Sept., 105-111.

Mladenova V., T. Kotsev, Z. Cholakova, D. Dimitrova. 2011. Arsenic and heavy metals in mining-affected surface waters and stream sediments in Chiprovtsi area, NW Bulgaria. Proceedings of the International Scientific Technical Conference “Ecology problems in mineral raw-material branch”, Varna, Bulgaria, 28 August – 1 September 2011, 118-125.

Cassard D., G. Bertrand, F. Maldan, G. Gaàl, K. Juha, S. Aatos, J.M. Angel, N. Arvanitidis, D. Ballas, M. Billa, C. Christidis, D. Dimitrova, P. Eilu, A. Filipe, E. Grazea, C. Inverno, E. Kauniskangas, T. Maki, J. Matos, M. Meliani, C. Michael, V. Mladenova, J. Navas, M. Niedbal, G. Perantonis, J. Pyra, H. Santana, T. Serafimovski, J.J. Serrano, J. Strengel, G. Tasev, F. Tornos, G. Tudor. 2012. ProMine pan-European Mineral Deposit database: a new dataset for assessing primary mineral resources in Europe. ProMine Workshop on Mineral Resources Potential Maps: a Tool for Discovering Future Deposits. 12th–14th March 2012 Nancy, France, 1-5.

Dimitrova D. A., T.H. Iliev, V. G. Mladenova. 2013. Morphology and compositional features of pyrite in the Martinovo and Chiprovtsi deposits, northwestern Bulgaria. 12th Biennial SGA Meeting,12–15 august 2013, Uppsala, Sweden, Mineral deposit research for a high-tech world, Proceedings, V. 1, 184-187.

Събева Р. В. Младенова. 2015. Минерален състав на епитермално златно находище Милин Камък, Западно Средногорие. Год СУ, Геол.-геогр. фак., 104, 1 – Геология, 65-88.

 Видинли, Б., В. Младенова. 2015. Геология, минералогия и генезис на рудопроявление Писани скали, Западни Родопи. Год СУ, Геол.-геогр. фак., 104, 1 – Геология, 89-112.

Kotsev T., V. Mladenova, Z. Cholakova, D. Dimitrova. 2015. Arsenic and heavy metal vertical distribution in soil of the Ogosta River Low floodplain, NW Bulgaria. SUSTAINABLE MOUNTAIN REGIONS: MAKE THEM WORK INTERNATIONAL Scientific conference proceedings, 14-16 May 2015, Borovets, Bulgaria, 78-83.

Senila M., T. Kotsev, E. Levei, M. Roman, V. Mladenova, Z. Cholakova, L. Senila. 2016. Preliminary investigation on arsenic fractionation in soil from Ogosta river floodplain using a seven step extraction procedure. Studia UBB Chemia, LXI, 3, Tom II, 333-344.

Dimitrina Dimitrova, Nikolaya Velitchkova-Keskinova, Vassilka Mladenova, Tsvetan Kotsev, Dimitar Antonov. 2016. Heavy metal and metalloid mobilisation and rates of contamination ofwater, soil and bottom sediments in Chiprovtsi mining district, Northwestern, Northwestern Bulgaria. – Geol. Balcanica, v. 45, 1-3,

Dimitrova, D.A, Mladenova V.G., Gorolomova V.D. 2017. Skarn-hosted molybdenite±scheelite mineralization in NW Bulgaria. – International Conference “Magmatism of the Earth and related Strategic Metal Deposits”, 04 – 09 Aug 2017, Miass, Russia.

Sabeva, R., V. Mladenova, A. Mogessi. 2017. Geology, mineralogy, and genesis of Milin Kamak: An intermediate sulfidation type epithermal gold-silver deposit in Western Srednogorie, Bulgaria – Ore Geology review, (приета за печат).

Mladenova, V., R. Apostolova, Z. Ivanov. 2017. Epithermal intermediate-sulfidation veins in the low-grade metamorphic rocks in the upper levels of the Elatsite porphyry-copper deposit, Bulgaria. – Rev. Bulg. Geol. Soc., (приета за печат).

 

Доклади за участие в национални симпозиуми, конференции и конгреси

Младенова, В. 1987. Нискотемпературни минерални парагенези от периферните части на Звездел-Пчелоядското рудно поле, Източни Родопи. В: Втора Национална младежка школа по геология, София, 27-30 окт., 1987, Резюмета, 15.

Маврудчиев, Б., З. Илиев, В. Бресковска, Д. Йосифов, Р. Недялков, Р. Цветанов, П. Петров, Л. Христов, В. Младенова. 1987. Проблеми на геолого-проучвателните работи в Звездел-Пчелоядското рудно поле. – Нац. съв. по Геология и металогения на Източните Родопи, Хасково, 10-11 дек., 1987 г., Резюмета, 9-11.

Младенова, В., К. Богданов, В. Бресковска. 1992. Злато и неговите парагенези от находище Розино, Източни Родопи. – Научен Симпозиум “Металогения на България”, 20-21 ноември, 1992, Резюмета, 53-55.

Богданов, К. , В. Младенова. 1993. Термобарогеохимични изследвания на Pb-Zn находища от Източните Родопи. Научна сесия „Развитие на българската минералогия“, София, 23-24 декември 1993, Резюмета, 8-9.

Богданов, К., А. Филипов, В. Младенова. 1993. Минералите от редицата тетраедрит-тенантит като генетични индикатори (на примера на Източните Родопи). Научна сесия „Развитие на българската минералогия“, София, 23-24 декември 1993, Резюмета, 9-10.

Богданов, К., В. Младенова, Д. Цонев, А. Филипов. 1995. Еволюция на ендогенните минерални парагенези на златото (на примера на някои фанерозойски находища в България). II национален симпозиум „Металогения на България“, 23-24 ноември 1995, София, Резюмета, 7-10.

Младенова, В., А. Русинова, С. Атанасова, И. Атанасова. 1998. TEM изследване на стибнита от две български находища. Юбилейна Научна сесия по геология „110 години Софийски университет“, ноември 1998, София,

Керестеджиян, Т., В. Младенова, Д. Димитрова. 1999. Минераложко положение и вътрешен строеж на арсенопирита от златорудното находище Копиловци-Говежда, Западна Стара планина. Юбилейна научна сесия „Проблеми на минералогенезиса“, София, 21-22 януари 1999, с. 17.

Петров, П., В. Младенова, Ел. Мандова, Р. Атанасова. 1999. Съвременни борни минерали от палеотермални разтвори в Преславската планина, СИ България, Юбилейна научна сесия „Проблеми на минералогенезиса“, София, 21-22 януари 1999.

Zlatev, Z., V. Mladenova. 2002. Geochemical characteristic of mine tailings Goliam Bukovetz, Chiprovtzi mining area, NW Bulgaria. – Annual scientific conference of Bulgarian Geological Society “Modern problems of the Bulgarian geology”, 21-22 Nov. 2002, Sofia, Abstracts, 33-34.

Mladenova, V., T. Kerestedjian, D. Dimitrova. 2003. The Paleozoic gold deposits in the Balkan Mountain. – Annual scientific conference of Bulgarian Geological Society “Geology 2003”, 11-12 December 2003, Sofia, Abstracts, 59-61.

Mladenova, V., R.-T. Schmitt, P. Czaja, F. Damaschun. 2004. Orpheite from Madzharovo deposit, Eastern Rhodopes, Bulgaria – a new look. – Научна сесия “Минерогенезис-2004”, София, 22-23 януари, Резюмета, 78-79.

Mladenova, V., T. Kotsev, Z. Cholakova, R.-T. Schmitt, I. Ivanova. 2006. Environmental impact of Goljam Bukovets mine tailings impoundment on the soils, plants and some elements of the food chain, Chiprovtsi mining area, NW Bulgaria- Proceedings of National Conference “Geosciences 2006”, 30 Nov.-1 Dec. 2006, Sofia, Abstracts, 292-295.

Mladenova V., D. Dimitrova, R.-T. Schmitt. 2007. Efflorescent minerals formed during intensive weathering of phyllites, Chiprovtsi ore district, northwestern Bulgaria. Proceedings of National Conference “Geosciences 2007”, 13-14 Dec. 2007, Sofia, Abstracts, 63-64.

Видинли, Б., В. Младенова, Д. Димитров. 2007. Геология и минералогия на златно-сребърното находище Сребрен, Западни Родопи. Proceedings of National Conference “Geosciences 2007”, 13-14 Dec. 2007, Sofia, Abstracts, 107-108.

Mladenova, V, T. Kotsev, I. Ivanova, Z. Cholakova, D. Dimitrova, R.-T. Schmitt. 2008. Mineralogy of the heavy metal and metalloid pollution of the Ogosta river floodplains, NW Bulgaria. Proceedings of National Conference “Geosciences 2008”, 10-11 Dec. 2008, Sofia, Abstracts, 121-122.

Stoilkova, T., V. Mladenova, T. Kotsev, Z. Cholakova, R.-T. Schmitt. 2009. Preliminary data on organic bounded heavy metals in sites affected by mining activity in Chiprovtsi district, NW Bulgaria, Proceedings of National Conference “Geosciences 2009”, 3-4 Dec. 2009, Sofia, Abstracts, 33-34.

Mladenova, V, T. Kotsev, Z. Cholakova.2010. Chemical composition and heavy metal partition in mining-affected surface waters and stream sediments in Chiprovtsi area, NW Bulgaria, Proceedings of National Conference “Geosciences 2010”, 9-10 Dec. 2010, Sofia, Abstracts, 139-140.

Dimitrova, D., V. Mladenova, R.Vassilkyova. 2011. LA-ICP-MS study of fluorite from the Lukina Padina deposit, NW Bulgaria, Proceedings of National Conference “Geosciences 2011”, 8-9 Dec. 2011, Sofia, Abstracts, 15-16.

Ivanova, I., V. Mladenova, T. Kotsev, Т. Iliev. 2011. Mineralogy of the heavy metal and metalloid pollution of the sediments from the basin of Chiprovska Ogosta river and Ogosta dam lake, NW Bulgaria. Proceedings of National Conference “Geosciences 2011”, 8-9 Dec. 2011, Sofia, Abstracts, 21-22.

Sabeva, R., V. Mladenova, M. Krumova. 2011. Mineralogy of Milin Kamak gold deposit – Breznik, Western Srednogorie, Proceedings of National Conference “Geosciences 2011”, 8-9 Dec. 2011, Sofia, Abstracts, 29-30.

Dimitrova D., V. Mladenova, R. Sabeva, A. Mogessie. 2012. Gold concentrations in arsenopyrite from the Govezhda and Svishti Plaz deposits, Bulgaria: A LA-ICP-MS study, Proceedings of National Conference “Geosciences 2012”, 13-14 Dec. 2012, Sofia, Abstracts, 17-18.

Dimitrova D., V. Mladenova, R. Sabeva, A. Mogessie. 2012. Microchemical characteristics of spherulitic pyrite from the Chiprovtsi deposit, NW Bulgaria. Proceedings of National Conference “Geosciences 2012”, 13-14 Dec. 2012, Sofia, Abstracts, 19-20.

Sabeva, R., V. Mladenova, D. Dimitrova, A. Mogessie. 2012. Trace elements in pyrite from the Milin Kamak epithermal gold deposit, Western Srednogorie: A LA-ICP-MS study. Proceedings of National Conference “Geosciences 2012, 13-14 Dec. 2012, Sofia, Abstracts, 31-32.

Sofianska, E., K. Michailidis, V.Mladenova, A. Filippidis.2013. Multivariate statistical and GIS-based approach to identify heavy metal sources in soils of the Drama plain, Northern Greece. Proceedings of National Conference “Geosciences 2013, 12-13 Dec. 2013, Sofia, Abstracts, 131-132.

Vidinli, B., D. Dimitrova, R.Sabeva, A. Mogessie, V.Mladenova. 2013. LA-ICP-MS study of pyrite and arsenopyrite from Srebren deposit, West Rhodopes. Proceedings of National Conference “Geosciences 2013, 12-13 Dec. 2013, Sofia, Abstracts, 57-58.

Sabeva R., V.Mladenova, D. Dimitrova. 2015. Forms of gold occurrence at the Milin Kamak deposit, Western Srednogorie. National Conference “Geosciences 2015, 10-11 Dec. 2015, Sofia, Abstracts, 29-30.

 

Доклади за участие в международни симпозиуми, конференции и конгреси

Nedjalkov, R., V. Mladenova. 1989. Magmatism and related ore mineralisations in Zvezdel-Pcheloyad ore field, Eastern Rhodope Mountains. 2nd Hellenic-Bulgarian Symposium on the Geological and Physicogeographical Problems of the Rhodope Massif, Thessaloniki, 14-17 Okt., 1989, Abstracts, 73.

Mladenova, V. 1990. Paragenetic Study of Complex ore from the Zvezdel-Pcheloyad Ore Field, Eastern Rhodope Massif (Bulgaria). Journées de la Sociétè franςaise de Minéralogie et de Cristallographie, Rennes, 4-8 Septembre 1990, Résumes, 143.

Mladenova, V., M. Munoz. 1992. Etude Paragénétique et Microthermometrique des Minéralisations Epithermales Aurifères du District de Zvezdel-Pcheloyad (Rhodopes, Bulgarie). 14e Réunion des Sciences de la Terre, Toulouse 13-15 Avril, 1992, Résumes, 107.

Mladenova, V., Y. Moëlo, V. Breskovska. 1992. L’argent dans les gisements complexes de Pb-Zn-Ag-Sb du district de Zvezdel-Pcheloyad (Rhodopes, Bulgarie): type paragénétique, expression minéralogique et évolution géochimique. Journées de la Sociétè franςaise de Minéralogie et de Cristallographie, Orléans, 7-9 septembre 1992, Résumes, 35.

Mladenova, V. 1994. Gold and its parageneses in the volcanic hosted Zvezdel-Pcheloyad ore field (Eastern Rhodopes, Bulgaria). – IAVCEI Ankara, 12-16 Sept., 1994, Abstracts.

Bogdanov, K., Mladenova V., Philipov A. 1994. The Tetrahedrite-tennantite Mineral Series and Their Genetical Significanse. – XVI IMA Meeting, Pisa, 4-9 Sept. 1994, Abstracts.

Kerestedjian, T., V. Mladenova, P. Petrov, E. Neykova. 1998. Solid state growth of argentopentlandite and mackinawite in chalcopyrite. – XVII IMA Meeting, 10-14 August, Toronto, Canada, Abstracts, A122.

Mladenova, V., T. Kerestedjian, D. Dimitrova. 2000. Bismuth mineralization from the gold-bearing Svishti plaz deposit, Central Balkan Mountain, Bulgaria. –  ABCD-GEODE Workshop, Borovets, Bulgaria, May 2000, Abstracts, 52.

Mladenova, V., V. Lüders. 2000. The stibnite deposits in Rhodopes – mineralogy and fluid inclusion study. – ABCD-GEODE Workshop, Borovets, Bulgaria, May 2000, Abstracts, 53.

Kerestedjian, V. Mladenova, D. Dimitrova. 2000. The arsenopyrite in the base metal, gold-bearing deposits Svishti Plaz and Govejda, Balkan mountain, Bulgaria. – ABCD-GEODE Workshop, Borovets, Bulgaria, May 2000, Abstracts, 36.

Mladenova V., Kerestedjian T. and Dimitrova D. 2004. The Balkan Mountains Paleozoic Gold Deposits. – 10th G. S. G. Congress, 15-17 April 2004, Thessaloniki, Greece, Abstracts, 513-514.

Vacca S., Banov M., Petrov P., Muntau H., Aru A., Mladenova V., Buondonno A., Capra G., Biagioli M. 2007. Possibilities for reclamation of disturbed environment in the mining districts in Bulgaria. 5th International Congress of the European Society for Soil Conservation “Changing Soils in a Changing World: the Soils of Tomorrow”, 25-30 Juni 2007 Palermo, Abstracts, p. 368.

Buondonno A., Glorioso C., Coppola E., Buondonno C., Cicia G., de Lauro C., Del Giudice T., Vacca S., Capra G.F., Banov M., Petrov P., Muntau H.W., Mladenova V. 2007. Technosol design for land restoration in quarry areas. 5th International Congress of the European Society for Soil Conservation “Changing Soils in a Changing World: the Soils of Tomorrow”, 25-30 Juni 2007 Palermo, Abstracts, p. 523.

Vacca S., Capra G., Banov M., Petrov P., Muntau H. W., Buondonno A., Mladenova V., Biagioli M., Duras M. D., Selis G., Conti S. 2007. Possibilities for reclamation of disturbed environment in the mining district of Vratza town (Nort-Western Bulgaria). 5-th International Congress of the European Society for Soil Conservation of ESSC “Changing Soils in a Changing World: the Soils of Tomorrow”, 25-30 Juni 2007 Palermo, Abstracts, p. 553.

Коцев, Ц., З. Чолакова, В. Младенова, И. Иванова. 2007. Heavy metals and arsenic in sheep’s and goat’s milk in a mountain region with ceased mining activities. – Second Balkan scientific conference: Natural resources, development of the Bulgarian mountain communes and their future in united Europe“, Banite, Smoljan district, 29-30 Juni 2007.

Dimitrova, D.A., V.G. Mladenova and L. Hecht. 2008. Hydrous sulphates formed during oxidation of colloform pyrite from Chiprovtsi Ag-Pb deposit, NW Bulgaria. Goldschmidt conference “From Sea to Sky“, July 13 – 18, Vancouver, Canada, Abstracts, A217.

Dimitrova, D., V. Mladenova, L. Hecht, T. Kerestedjian, P. Machev, Ts. Iliev. 2008. Accessory Fe-Ti oxides in the Pilatovets gabbro from the Island-Arc volvano-sedimentary sequence unconformably overlaying the Balkan-Carpathian ophiolite. – 33th IGC, Oslo, 6-14 Aug. 2008, Abstracts.

Racheva, D., T. Kotsev, V. Mladenova, Z. Cholakova , I. Ivanova. 2008. Heavy metals and metalloids in the alluvial soils from flood plain of Ogosta River, North-West Bulgarian. 3rd SoilCritZoneWorkshop Chania, Poster Abstracts, Crete, 5-9 Sept 2008, 9-10.

Dimitrova, D., V. Mladenova. 2009. Minor and trace elements in some ore minerals from the ore Chiprovtsi deposit, Northwestern Bulgaria. MinPet2009, Budapest, 7-11 September, 2009. Abstract, 50.

Dimitrova, D., V. Mladenova. 2009. Minor and trace elements in some ore minerals from the Chiprovtsi ore district, northwestern Bulgaria, Mitt.Österr.Miner.Ges. 155.

Mladenova, V., U. Kolitsch, T. Kenkman, L. Hecht, R.-T. Schmitt. 2009. Is orpheite a valid mineral species? 5-th international symposium “Mineral diversity – research and preservation”, Sofia, 9-12 Oct. 2009, Abstracts, p.39.

Mladenova, V., U. Kolitsch, T.Kenkman, L.Hecht, R.-T. Schmitt.. 2010. Reinvestigation of the type material of orpheite: is it a valid mineral species? 20th general meeting of the IMA, 21-27 August 2010, Budapest, Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract series, v. 6, p. 498.

Dimitrova, D.A., Mladenova, V.G. & Hecht, L. 2010. Crystallization and transformation of iron sulphates on polished and fractured colloform pyrite surfaces. 20th general meeting of the IMA, 21-27 August 2010, Budapest, Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract series, v. 6, p. 835.

Mladenova V., Kotsev T., Cholakova Z., Schmitt R.-T., Ivanova I., Dimitrova D. 2010. Pollution with arsenic and heavy metals of soils and some components of the food chain in the environment of Goliam Bukovets mine tailings impoundment, Chiprovtsi mining area, NW Bulgaria. Abstracts volume of CBGA 2010, Thessaloniki, Greece, 23-26 Sept., 260.

Kotsev K., Cholakova Z., Mladenova V. and Dimitrova D. 2010. Efficiency of the Chiprovtsi mining site remediation with regard to heavy metal and arsenic environmental pollution.  Proceedings of CBGA 2010, Thessaloniki, Greece, 23-26 Sept., Geol. Balc. 39, 1-2, 206-207.