7-Виктория Вангелова
Доц. д-р Виктория Вангелова
Находища на метални и неметални полезни изкопаеми, Рудообразувател-ни процеси, Хидротермални системи, Геоекология

Кабинет: 75

Тел.: 02 9308 258

Emailvpatrick@gea.uni-sofia.bg

Образование:

1995 г.  – СУ „Св. Климент Охридски“, Специалност „Геология“
1996 – 2000 г. – Докторант (PhD) в ГГФ, катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми” със защитена дисертация през 2000 г. На тема: „Минералого – геохимични и генетични особености на орудяванията в Спахиевското рудно поле, Източни Родопи“
2001 – 2003 г. – Асистент
2003 – 2005 г. – Старши асистент
2005 г. – Главен асистент
2014 г. – Доцент

Езици: английски и руски език

Научни интереси:
Находища на метални и неметални полезни изкопаеми
Рудообразувателни процеси
Хидротермални системи
Геоекология
Геохимия

Членство:
Българско Геологическо Дружество

Различни проекти, финансирани от Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

Статии:

1. Rosen Nedialkov, Mitko Popov, Viktoria Patrikova. 1995. Petrology and geochemistry of the Mezdreya granite (NW Bulgaria). – Proc. XV congress of the CBGA, Athens, September 17-20, 1995, 566-572.

2. Виктория Патрикова, Росен Недялков. 1997. Характеристика на Мездрейския тип гранити (Западна Стара планина). – СУ „Св. Климент Охридски“: 50 години специалност Геология, юбилеен сборник, 73-76.

3. Виктория Патрикова, Борис Кольковски, Анета Зартова. 1999. Минералого-
геохимични особености на находище “Северен контакт на монцонитоидната интрузия” (СКМИ), Спахиевско рудно поле. – Металогения на България, сб. резюмета, III Национ. Симпозиум, 23-24.11.1999 – София, 94-98.

4. Виктория Патрикова, Борис Кольковски, Анета Зартова. 2000. Минералого-
геохимични и генетични особености на находище “Северен контакт на монцонитоидната интрузия” (СКМИ), Спахиевско рудно поле. – Год. СУ, ГГФ, 93, 1, 187-208.

5. Виктория Патрикова. 2001. Минералого-геохимична характеристика на рудната минерализация от полиметалната зона 5 на находище Чала, Спахиевско рудно поле, Източни Родопи. – Год. СУ, ГГФ, 94, 1, 193-214

6. Параскев Петров, Виктория Вангелова. 2002. Флуидни включения в кварца от Pb-Zn минерализации в Спахиевско рудно поле. – Год. СУ, ГГФ, 95, 1, 157-166.

7. Viktoria Vangelova, Dian Vangelov. 2005. New aspects of the Oligocene manganese metallogenesis in the NE Bulgaria. – Докл. БАН, 58, 6, 683-690.

8. Виктория Вангелова, Диан Вангелов, Петър Цветков. 2005. Генезис на
олигоценските манганови орудявания в Североизточна България. – Год. СУ, ГГФ, 98, 213-230.

9. Виктория Вангелова, Борис Кольковски. 2007. Минералого-геохимични и
генетични особености на находище Четрока, Лъкинско рудно поле. – Год. СУ, ГГФ, 100, 97-129.

10. Виктория Вангелова, Цвета Станимирова, Цветослав Илиев. 2007. Нови данни за минералогията и геохимията на находище Горанска падина, Лъкинско рудно поле. – Год. СУ, ГГФ, 100, 131-154.

11. Виктория Вангелова, Цветослав Илиев, Борис Кольковски. 2010. Нови данни за минералого-геохимичните и генетичните особености на находище Говедарника, Лъкинско рудно поле. – Год. СУ, ГГФ, 102, 127-160.

12. Виктория Вангелова, Диан Вангелов. 2010. Окисление на сулфидите и начини за неговото предотвратяване при минни изработки. – География и регионално развитие, Научни конференции, Созопол, септември, 2009-2010 г., 204-222.

13. Vangelov, D., A. Lukanov, M. Mitev, V. Vangelova. 2010. Assessment, monitoring and management of natural and human-induced hazard processes as a requirement for municipalities development programs” – 6th Int. Confer. Sofia, 2010 “Global changes and regional development” (разширено резюме)

14. Виктория Вангелова, Диан Вангелов. 2012. Еволюция на отседен тип системи и свързаната с тях хидротермална дейност: Падешки басейн, ЮЗ България. – Год. СУ, ГГФ, 103, 37-55.

15. Виктория Вангелова, Елена Нейкова. 2012. Минералого-геохимичен състав на утайката в хвостохранилището на Лъки (Централни Родопи): влияние върху околната среда. – Год. СУ, ГГФ, 103, 89-112.

16. Д. Вангелов, Х. Киселинов, П. Андреева, В. Вангелова. 2013. Структурна
характеристика на част от Източния Предбалкан. – Сп. на БГД, 74, 1-3, 21-39.

17. Тонов, Х., В. Вангелова, Д. Вангелов. 2013. Минералого-геохимична
характеристика на каолиновите находища в района на Сеново-Ветово и Каолиново и идеи за техния произход. – Год. СУ, ГГФ, 104 (приета за печат).

18. В. Вангелова, Д. Йовчев, М. Ставрев, Ц. Илиев. 2016. Златоносност на находищата в Лъкинско рудно поле. – Год. на ГГФ, том 105 (под печат)

19. В. Вангелова, Д. Спасова. 2016. Среброносност на пирит и енаргит от блок 151 на находище Челопеч. – Год. на ГГФ, том 105 (под печат)

Резюмета:
1. Росен Недялков, Бернар Платвое, Ирена Пейчева, Албрехт фон Квадт, Виктория Вангелова. 2007. Геохимия и U-Pb цирконово датиране на Мездрейския гранитен плутон. – Национална конференция
„Геонауки“, БГД

2. Balkanska, Stoyan Georgiev, Dian Vangelov, Ianko Gerdjikov, Victoria Vangelova, Ivan Petrov, Valeri Sachanski. 2012. Style of deformation and lithological features of the Paleozoic basement in Shipka Stara Planina Mountains. – Национална конференция „Геонауки“, БГД

3. Hristo Kiselinov, Dian Vangelov, Polina Andreeva, Victoriya Vangelova. 2012. Heterogeny of the subthrust structures in front of a thin-skinned thrust belt – an example from the East Fore-Balkan. – Национална конференция „Геонауки“, БГД

4. Атанас Чаталов, Димитър Синьовски, Виктория Вангелова. 2015. Езерни микрофациални типове в горнопалеозойски варовици от Белоградчишкo. – Национална конференция „Геонауки“, БГД

Учебник (monography):
Виктория Вангелова. 2013. Находища на метални полезни изкопаеми. – София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 431 стр.