3-Камен Богданов
Проф. д-р Камен Богданов
Минералогия, Икономическа геология, Металогения, Хидротермални системи

Кабинет: 73
Тел.: 02 9308 256
Emailkamen@gea.uni-sofia.bg 

Образование:

1975 г. – 1980 г. – Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, магистър
1988 г. – Доктор: „Минералого-геохимични и генетични особености на орудяванията в
Лозенското рудно поле, Източни Родопи“
1986 г. – Асистент
1992 г. – Доцент
2016 г. – Професор

Езици: английски и руски език

Научни интереси:
Минералогия
Икономическа геология
Медно-порфирни и епитермални Au-Ag находища

Членство:
Асоциация по Икономическа Геология (SEG)
Международна Минераложка Асоциация (IMA)
Българско Геологическо Дружество
Българско Минераложко Дружество

Проф. д-р Камен Богданов преподава по следните предмети:

Бакалавърска степен:

Магистърска степен:

Mеждународни проекти

Miscovic,А.,Hart,C. ,Sanchez, M, Bissig,T. , Melfos,V., Voudouris,P.,  Bogdanov,V., Leroux,G. 2014-2015. West Tethyan Metallogeny Project .MDRU, UBC,Canada.

Cook N., Kojonen K., Ciobanu, C., Bogdanov, K. Melfos, V., Bonev,I.,,Voudouris ,P. 2003-2008. Au-Ag-telluride-selenide deposits. IGCP Project 486.

F.Neubauer, C.A.Heinrich T. Driesner, A. v. Quadt, Ivanov, Zh.,Dimov, D.,Nedyalkov,R.,Moritz,R., S.Starshimirov,Str.,Bogdanov,К., Bonev,I., Petrov, P.Popov,K.Peytcheva,I. 2000-2004. ABCD GEODE. Geodynamics and ore deposit evolution in the Alpine–Balkan–Carpathian–Dinaride Chain mineral province. European Science Foundation.A. Heinrich, T. Driesner, A. v. Quadt, S  T.  I.Peytcheva, K.Bogdanov, R. Kehauev et al. 2001-2003. Metal transport and ore deposition: Quantitative modelling of magmatic-hydrothermal systems. SCOPES Project. ETH, Zurich-Sofia University.

Bogdanov, K. 1994. Ore mineralogy and genetical features of the Old Nic mine,Bulawayo district, Zimbabwe. Sofia Univ. FGG, Contr.23/93.

Bogdanov, K. 1994. Notes on the gold mineralization from Lulu mine, Zimbabwe. Sofia Univ. FGG, Contr. 22/93.

Trashliev, S.,Goudjukov, A., Bogdanov, K. 1989. Geological exploration in the Mudzi-Rushinga district , Zimbabwe. Zim-Bul Min. Co (PVT) Ltd,Harare, Zimbabwe.

Проекти по НФНИ, НИС и др.

Богданов,К.,Недялков,Р.,Василева,Хр.,Джурова,Д.,Доспатски,В.2016.Минерали-индикатори на Cu-Au порфирни и епитермални системи от Средногорската металогенна зона. Дог. 88/2016. НФНИ-СУ,ГГФ

Богданов,К.,Мачев,Ф.,Кънчева,Я.,Крумов,И.,Гаджев,А.,Доспатски,В.,Чавдарова,С.2015.Минерали-индикатори на Cu-Au порфирно-епитермални системи“ Дог. 175/2015. НФНИ-СУ,ГГФ,20с.

Вангелов,Д, Богданов,К., Герджиков,Я, Крумов,И. 2013.Комплексни изследвания на рудните проявления в Златишка и Етрополска Стара планина Стара планина.Дог. 092/2013. НФНИ-СУ,ГГФ,56с.

Бонев, Н, Богданов,К.,Клайн,Л.2011.Тектонска позиция и Nd-Sr-Pb изотопни изследвания на метаморфни скали индикатори на рифтови обстановки в Сърбо-Македонския и западните части на Родопския масив, България-Гърция. Дог.002/2011.НФНИ-СУ,ГГФ,12с.

Богданов,К.,Филипов,A. 2006. Минерални асоциации на Bi-Te-Se като генетични индикатори за благородни метали в порфирни и епитермални системи. Дог.8/2006, НФНИ-СУ,ГГФ.

Богданов,К.,Цонев,Д.,Младенова,В.1996-1999.Минерални парагенези и условия на образуване на златото и среброто в медно-пиритните находища от Панагюрския руден район. Нац. фонд „Научни изследвания“.Дог.640/96,20с..

Богданов, К,.Куук,Н.,Чобану,К.1995. Злато в масивните сулфидни находища от Панагюрския руден район, Средногорска зона,България.Дог.290/95. НФНИ-СУ,ГГФ,30с.

Богданов,К.,Младенова,В.,Недялков,Р.1994. Генетични модели на терциерни рудно-магматични системи от Източните Родопи. Дог.190/94. НФНИ-СУ,ГГФ,10с.

Богданов,К.,Младенова,В., Филипов, A. 1994.Генетични модели на полиметални находища в Източните Родопи,България. Дог.1994. НФНИ-СУ,ГГФ,25с.

Бресковска, В.,Младенова,В., Богданов,К.1990.Злато и неговата парагенеза в находище Розино Дог.1990.НИС-СУ,ГГФ,34с..

Бресковска, В., Филипов,А.,Младенова,В.,Вергилов,Зл. Богданов,К.,Ачева,Е.,Петров,Ср 1989. Минералого- геохимични особености на Зидаровското рудно поле. Дог.646/87,НИС,СУ,32с.

Богданов,К. 1985. Минералого-геохимична характеристика на Лозенската рудна подзона.В: Металогенно-прогнозна карта на Лозенското рудно поле в М 1:10 000. зад.020002. Геофонд,КГ34с.

Богданов,К.,Манев,Д.,Куйкин,С.,Георгиева,Н.,Тарасова, Е.1985. Термо-барогеохимични изследвания на условията на минералообразуване на някои рудни находища в НРБ.Дог.024043.Геофонд.КГ,56с.

Богданов,К.,Чобанова,А.Д.,Милованов.П.,Георгиев,Д. 1984. Изследване на някои закономерности в разпределението на Pb,Cu и Zn в рудопроявление Св. Марина,Източни Родопи.Геофонд НИПИ,КГ,32с.

Иванов,Р.,Манева,Б.,Богданов,К.Кацева,Л.1984.Проект и обработка на данните от структурни сондажи в Спахиевското рудно поле.Дог.024042.геофонд.КГ,42с.

Богданов, K. ,Влахов,A.,Георгиева,М.1983.Минерал-термометрични изследвания на рудопроявление Камилски дол,Ивайловградско и на у-к Сребърни кол от нах. Руен Геофонд НИПИ,КГ34с.

Богданов, K. 1983.Изследване на минералните парагенетични асоциации от Лозенското рудно поле с приложение на електронен микроскоп и рентгеноспектрален микроанализатор. Геофонд,НИПИ,К,38с..

Богданова,Р.,Богданов,К.1983.Минераграфски изследвания на аншлифи от медни и железни руди от обект Лурио и нах.Евате,Мозамбик.Дог.023402.Геофонд.Булгаргеомин,212с.

Проекти в областта на образованието

Strashimirov, Str.,Popov,P.,Popov,K.,Bogdanov,K.,Ebner,F.,Huttl,R.,Prohaska,W.1997-1999.Restructuring of curricula for BSc and MSc levels in Earth Sciences. TEMPUS-S JEP 12342-97,21р..

Научни публикации:

Krumov,I., Bogdanov,K.,Dimitrova,D.2016.Trace elements vectors in pyrite and molybdenite from Elatsite PCD, Bulgaria. SEG-MJD 2016 Conference, Cesme, Turkey:P030.

Ivanov Zh, Nedialkov R, Bogdanov K. 2014. Magmatic and ore-related breccias in the Elatsite porphyry-copper deposit (PCD), Bulgaria. In: Proc. XX Congr. CBGA, Sept.24-26,Tirana, Albania.vol..I,158-161.

Jemmali, N. , Soussi, F. , Vennemann, T.,Spangerberg, J.E. , Villa, I.M. , Bogdanov, K. 2014. Geochemical constraints on the genesis of the Pb–Zn deposit of Jalta(northern Tunisia): Implications for timing of mineralization, sourcesof metals and relationship to the Neogene volcanism. Chemie der Erde. ,74,601-613.

Zlatkov, G.,Tasev, G.,Stefanova,V.,Bogdanov,K.,Serafimovski, T. 2014. Composition of some major mineral phases from the Plavitca epthermal gold deposit, Eastern Macedonia. Geol. Maced.,28, 2, 149–163.

Bonev, N.,Dilek,Y.,Hanchar,J.M.,Bogdanov,K.,Klein,L. 2011. Nd–Sr–Pb isotopic composition and mantle sources of Triassic rift units in the Serbo-Macedonian and the western Rhodope massifs (Bulgaria–Greece). Geol. Mag.149,1, 146-152.

Kouzmanov, K., Moritz. R, Von Quadt, A.,Chiaradia, M., Peytcheva, I., Fontignie, D.,Ramboz, C., Bogdanov, K. 2009. Late Cretaceous porphyry Cu and epithermal Cu–Au association in the Southern Panagyurishte District, Bulgaria: the paired Vlaykov Vruh and Elshitsa deposits. Miner. Deposita 44,6,611–646.

Zimmerman, A., Stein, H., Hannah, J., Koželj, D., Bogdanov, K., Berza, T. 2008. Tectonic configuration of the Apuseni–Banat––Timok–Srednogorie belt, Balkans-South Carpathians, constrained by high precision Re–Os molybdenite ages. Miner. Deposita, 43,1–21.

Bogdanov, K., Filipov, A. 2006. Bi-Te mineral assemblages of gold in porphyry-epithermal systems: examples from the western segment of the Tethian-Eurasian copper belt. Proceedings of IGCP Project 486, Field Workshop, Au – Ag – Te – Se deposits. Izmir, Turkey, 24 – 29 September 2006, 24-28.

Bogdanov, K., Filipov, A., Kehayov, R. 2005. Au-Ag- Te-Se minerals in the Elatsite porphyry-copper deposit, Bulgaria.Proc. Au-Ag- Te-Se deposits, IGCP Project 486, 2005 Field Workshop, Kiten, Bulgaria Geochem. Miner. Petrol., 42. 13-19.

Кехайов,Р., Богданов,К. 2005. Минерални асоциации на злато от медно-порфирното находище Елаците. Год. СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ, Геол., 98, 127 – 145.

Kouzmanov, K., Bogdanov, K., Ramboz, C. 2005. Te- and Bi-bearing assemblages in the Elshitsa and Radka epithermal deposits, Central Srednogorie, Bulgaria: Mineralogy and genetical features. Proc. Au-Ag- Te-Se deposits, IGCP Project 486, 2005 Field Workshop, Kiten, Bulgaria Geochem. Miner. Petrol., 42. 108-112.

Bogdanov, K., Ciobanu,C.L., Cook. N. J. 2004. Porphyry-epithermal Bi-Te- Se assemblages as a guide for gold ore enrichment. In: Au-Ag- telluride deposits of the Golden Quadritrilateral, Apuseni Mt., Romania. Internat. Field Workshop of IGCP project 486, Alba Iulia, Romania, Ext. Abs., 211-214.

Kouzmanov K, Ramboz C, Bailly L, Bogdanov K. 2004. Genesis of high-sulphidation vinciennite-bearing Cu-As- Sn (±Au) assemblage from the Radka epithermal copper deposit, Bulgaria: Evidence from mineralogy and infrared microthermometry of enargite. Canad. Mineral. 42,1511-1521.

Bogdanov K., Popov K. 2003. Cu-Au Epithermal Systems in the Southern Part of the Panaguyrishte Ore Region, Bulgaria. In: Bogdanov K. and Strashimirov S., eds. “Cretaceous Porphyry-epithermal systems of the Srednogorie zone, Bulgaria” Society of Economic Geologists Guidebook Series, Vol. 36, 91-114.

Ciobanu, C., Cook, N., Bogdanov, K., Kiss, O., and Vucovic, B., 2003, Gold enrichment in deposits of the Banatitic Magmatic and Metallogenic Belt, southeastern Europe. 7th Biennial SGA meeting “Mineral Exploration and Sustainable Development“ August 24–28, Athens, Greece, Abs. Vol., Eliopoulos et al. (eds), p. 1153 – 1156.

Kehayov,R., Bogdanov,K., Fanger L, Quadt A., Pettke T, Heinrich C.2003. The Fluid chemical evolution of the elatsite porphyry Cu-Au- PGE Deposit, Bulgaria. 7th Biennial SGA meeting “Mineral Exploration and Sustainable Development“ August 24–28, Athens, Greece, Abs. Vol., Eliopoulos et al. (eds), p. 1173 – 1176.

Kouzmanov, K., Ramboz, C., Lerouge, C., Deloule, E., Beaufort, D., Bogdanov K. 2003. Stable isotopic constrains on the origin of epithermal Cu-S (±Au, Ag) and related porphyry copper mineralisations in the southern Panagyurishte district, Srednogorie zone, Bulgaria. 7th Biennial
SGA meeting “Mineral Exploration and Sustainable Development“ August 24–28, Athens, Greece, Abs. Vol., Eliopoulos et al. (eds), p. 1181 – 1184.

Melfos V, Vavelidis,M, Bogdanov K. 2003. Occurrence, mineralogy and chemical composition of primary gold from Tertiary ore mineralizations in the Rhodope massif (Greece-Bulgaria). 7th Biennial SGA meeting “Mineral Exploration and Sustainable Development“ August 24–28, Athens, Greece, Abs. Vol., Eliopoulos et al. (eds), p. 1201 – 1204.

Peytcheva I, von Quadt A, Kouzmanov K, Bogdanov, K. 2003. Elshitsa and Vlaykov Vruh epithermal and porphyry Cu (-Au) deposits of Central Srednogorie, Bulgaria: source and timing of magmatism and mineralisation. 7th Biennial SGA meeting “Mineral Exploration and Sustainable Development“ August 24–28, Athens, Greece, Abs. Vol., Eliopoulos et al. (eds), p. 371 – 373.

Strashimirov, Str., Bogdanov, K., Popov, K., Kehayov, R. 2003. Porphyry Systems of the Panagyurishte Ore Region. In: Bogdanov K. and Strashimirov S., eds. “ Cretaceous Porphyry-epithermal systems of the Srednogorie zone, Bulgaria” Society of Economic Geologists Guidebook Series, Vol. 36, 47-78.

Tarkian, M., Hünken, U.,  Tokmakchieva, M., Bogdanov, K. 2003. Precious-metal distribution and fluid-inclusion petrography of the Elatsite porphyry copper deposit, Bulgaria. Miner. Deposita, 38, 261-281.

Cook, N., Ciobanu, C., Bogdanov, K., Kiss, O., Vucovic, B. 2002. Gold and other precious metals in deposits of the Upper Cretaceous Banatitic Magmatic and Metallogenic Belt, S.E. Europe. In: Geology and metallogeny of copper and gold deposits in the Bor metallogenic zone. Symp. 100 Years Bor.24-25Oct., 2002, Bor Lake,149-156.

Cook, N., Ciobanu, C., Bogdanov, K. 2002. Trace mineralogy of the Upper Cretaceous Banatitic magmatic and metallogenic belt, SE Europe. 11th IAGOD Symp. and Geocongress, Windhoek, Namibia, 22-26 July 2002. CD vol of ext. abs. Geol. Surv. Namibia.

Bogdanov, K. Fillipov,A. 2001.Mineral chemistry and thermodynamics of tetrahedrite-tennantite mineral series from Eastern Rhodopes, Bulgaria. Ann. Sof.Univ.,91, 109-116.

Bogdanov, K., Vavelidis,M. 2000. Bismuth minerals from ore deposits in Bulgaria and Greece. Ann. Sof.Univ.,92, 75-84.

Tsonev, D., Bogdanov, K. 2000. Gold fineness in the massive sulphide deposits from Sredna Gora zone, Bulgaria. Ann.Sof.Univ., 92, 1, 61-74.

Dekov, V.M., Damyanov, Z.K., Kamenov,G.D., Bonev, I.K.,Bogdanov, K.B. 1999. Native coper and copper-zinc in sediments from the TAG hydrothermal field (Mid-Atlantic Ridge, 26oN): nature and origin. Marine Geol., 161, 229-245.

Bogdanov, K.1997. Epithermal gold mineralization from Chala deposit, Eastern Rhodopes, Bulgaria. In: 50 years Geology. Sof. Univ.Press,51-56.

Bogdanov, K., Tsonev,D. Kuzmanov, K. 1997. Mineralogy of gold in Elshitsa massive sulphide deposit, Sredna Gora zone, Bulgaria. Mineral. Depos. 32, 219-229.

Vavelidis, M., Melfos,V., Slavounos, S., Bogdanov, K., Dreisner, Th. 1995. Bi-Te- Ag bearing Cu mineralization in the Panagia area, Thasos island (Northern Greece). Proc.Third Biennial SGA Meeting, Prague,Czech Republic. Pasava et al. (eds), 21-23.

Bogdanov, K., Mladenova, V.,Breskovska, V. 1994. Ore-formation in the Zidarovo ore field. Ore Form. Proc. and Miner. Depos.,35, 37-47 (in Bulgarian with English abstract).

Bogdanov, K. 1992. Tennantite-tetrahedrite series from some ore deposits in Bulgaria. Ann.Sof.Univ.,Geol., 83, 85-98.

Bogdanov, K. 1990. Geology and mineralogical study of the Mudzi-Rushinga pegmatites, NE Zimbabwe. 21 Ann. Rep. Inst. Min.Res., Univ. of Zimbabwe, Harare,102, 35-43.

Breskovska,V., Bogdanov, K. 1990. Genetical features of the lead-zinc deposits in Bulgaria in the view of lead and sulphur isotope studies. Ann. Sof. Univ.,Geol., 82-90.

Bogdanov, K., Zairi, N. M. 1989. Mineralogical and sulphur isotope study of Svishti Plaz deposit, Balkan mountains, Bulgaria, 14th Congr. Carp. Balk. Geol. Assoc.(CBGA), Sofia, Ext. Abs.,55-58.

Bogdanov, K. 1989. Geology and mineralogical study of the Mudzi-Rushinga pegmatites, NE Zimbabwe. Inst. Min.Res., Univ. of Zimbabwe, Harare,Rep.97, 69 pp.

Bogdanov, K. 1989. Sulphur isotope study of ores and minerals from the Lozen ore field, Eastern Rhodopes. In: Mineral and row material base of Bulgaria, Sofia, 76-79 (in Bulgarian).

Bogdanov, K. 1988. Mineralogical, geochemical and genetical features of the ore mineralizations from the Lozen ore field, Eastern Rhodopes. Sof. Univ. Press, Ph.D. Thesis, 149pp (in Bulgarian)

Dimitrov, R., Bogdanov, K. et. al. 1987 Lead isotope composition of the copper-pyrite mineralizations from Gramatikovo ore field. Ore-form. Proc. and Mineral. Depos.,26, 11-19 (in Bulgarian with English abstract).

Ivanov, R., Maneva, B., Bogdanov, K. et. al. 1987 Basic geological results from Spahievo structural drilling. Ann of Geol. Surv. of Bulg.,27, 79-90 (in Bulgarian)

Bogdanova, R., Bogdanov, K. 1986 Galena whiskers from Djalta lead-zinc deposit, Northern Tunisia. In : Morphology and and phase equilibria of minerals, 13th IMA General meeting, Varna,1982, 145-151.

Bogdanov, K., Bonev, D. 1985 Study of the gold-silver mineralization in the Lozen ore field, Eastern Rhodopes. Ore-Form. Proc. and Miner. Depos.,24, 18-26.

Gergelchev, V.., Bogdanov, K. et al. 1984. Basic perspective trends for ore prospecting in the Eastern Rhodopes. Ann. of Geol. Surv. of Bulgaria, 25, 29-45 (in Bulgarian).

Bogdanov, K. 1983. Endogene zonality in the Lozen ore field, Eastern Rhodopes. Ore form. Proc. and Miner. Depos.,18, 48-60 (in Bulgarian with English abstract).

Kolkovski, B., Bogdanov, K., Petrov, S. 1983. Mineralogy, geochemistry and genetical features of the deposits along Golyam Palas – Ribnitsa fault, Madan ore district. Ann. Sof. Univ. Geol.,74, 1, 97-139 (in Bulgarian with English abstract).

Bogdanov, K. 1983. Evolution of the ore-forming processess in the Lozen ore field, Eastern Rhodopes. Ist . National Workshop on Geology,I,65-70 (in Bulgarain).

Bogdanov, K. 1982. Chalcotrichite whiskers from Tsar Assen deposit, Panagyurishte district. Ore-form. Proc. and Miner. Depos.,16, 62-67 (in Bulgarian).

Gergelchev,V.,Mitrova, V., Markov, N.,Milovanov, P., Bogdanov, K. 1982. New data for increasing of the perspective areas around Lozen ore field. Rudodobiv , 10,25-26 (in Bulgarian).

Bogdanov, K. 1981. Mineralogical and geochemical features of the lead-zinc deposits along Golyam Palas – Ribnitsa fault. In: Problems of the Phaneroz. Magm. and Metallog. of Srednog. zone and the Rhod. massive,BAS, 55-65 (in Russian).


Резюмета на международни конференции и симпозиуми
Bogdanov, K. 2012. Gold and base-metal deposits of Bulgaria. In: Gold and Base Metal deposits of the Mediterranean and the South Caucasus-Challenges and Opportunities. Internat.Workshp, Tbilisi, Georgia, Nov.11-15,2012,Abs.Vol.p8- 10.

Bogdanov, K. 2011. Mineral assemblages of gold in the Porphyry-epithermal Systems in the Srednogorie Zone, Bulgaria. 2011 Annual Conf.. of the Korean Soc. For Geosystem Engineering.,Abs. Vol., 2011,4,21-22.

Bogdanov.K.B.,Tsintsov,Z.L 2010. PGM types and trends from Novoseltsi placers, Bourgas district, Bulgaria. 20th IMA meeting., Budapest, Hungary, Acta Miner. Petrogr. EG52 Platinum-group minerals in the new millennium, 6,270.

Jemmali, N. , Soussi, F. , Vennemann, T.,Spangerberg, J.E. , Villa, I.M. , Bogdanov, K. 2010 The Pb-Zn deposit of Jalta, NorthernTunisia: A genetic model based on mineralogy, petrography, and metallic trace elements and isotope (S, C, O, Pb) geochemistries. Goldschmidt Conf. Abstr. 2010, A462.

Bogdanov, K., Ciobanu, C., Cook N. 2004.The significance of tetradymite in oxydised porphyry-epithermal systems from Upper Cretaceous mineralization in SE Europe. 32th IGC Florence 2004-Abstr.1,276.

Bogdanov, K., Tsonev , D., and Popov, K. 2004. Mineral assemblages and genesis of the Cu-Au epithermal deposits in the southern part of the Panaguyrishte ore district, Bulgaria. Bul. Geol. Soc. of Greece. 10th Internat. Congr., Thessaloniki,15-17 April 2004. Ext. Abs.356-357.

Bogdanov, K., Ciobanu, C., Cook N. 2003. Trace mineralogical patterns of the Upper Cretaceous Banatitic Magmatic and Metallogenic Belt. In: F. Neubauer, R. Handler (Eds.), Final ABCD-GEODE meeting, Seggauberg, Austria. Abs. Vol., р.9.

Kehayov,R., Bogdanov,K., Fanger L, Quadt A., Pettke T, Heinrich C.2003. The Fluid chemical evolution of the elatsite porphyry Cu-Au- PGE Deposit, Bulgaria. In: F. Neubauer, R. Handler (Eds.), Final GEODE ABCD (2003) Workshop, Seggauberg, Austria, Programme and Abstracts, 22-24 March, p. 32-33.

Peytcheva, I., A. von Quadt, K. Kouzmanov, K. Bogdanov. 2003. Timing and mineralization in Elshitsa and Vlaykov Vrah Cu (Au) deposits of Central Srednogorie, Bulgaria: constraints from U-Pb zircon and rutile geochronology and Hfzircon and Sr whole-rock tracing. In: F. Neubauer, R. Handler (Eds.), Final GEODE ABCD (2003) Workshop, Seggauberg, Austria, Programme
and Abstracts, 22-24 March, p. 46.

Ciobanu, C.L., Cook,N.J.,Topa, D.,Bogdanov, K., Merkle, R.K.W. 2002. Compositional variance in the cuprobismutite series and related (Pb-bearing) paderaite: inssights from new occurrences. IMA 18th General Meeting, Edinburg, Scotland, Programme with Abstracts, Session 30, p264.

Kouzmanov,K.,Ramboz,C.,Bogdanov,K.,Moritz,R.,Lerouge,C.,Chiaradia,M.,Fontignie,D.2002. Epithermal Cu-S (±Au,Ag) and porphyry-Cu deposits,southern Panagyuirishte district,Srednogorie zone, Bulgaria: geological setting, paragenesis, fluid inclusion and isotope study. GEODE Workshop on Srednogorie, Sofia, April 2002, Abstr.р.11.

Bogdanov, K., Yanev, Y. 2001. Magmatic-epithermal transitions in the Lozen Pb-Zn deposit, Eastern Rhodopes, Bulgaria.ABCD-GEODE 2001 WORKSHOP, Vata Bai, Romania. Abstr.Rom. Journ. of Mineral. Depos., 79, 2,рр 42-43.

Filipov, A., Bogdanov, K.. 2001. The tennantite-enargite equilibrium and thermodynamic properties of enargite and bornite. ABCD-GEODE 2001 WORKSHOP, Vata Bai, Romania. Abstr.Rom. Journ. of Mineral. Depos., 79, 2, 57.

Bogdanov, K. 2000. The minerals of Bulgaria. The 27th Rochester Mineralogical Symposium.April 13-16.Progr and Abstr.5.

Bogdanov, K., R. Kehaeuv, A. Filipov. 2000. Pd and Au mineralization in the porphyry-copper deposit Elatsite , Bulgaria. ABCD-GEODE 2000, Bugaria, Abstracts, Sofia, 11.

Bogdanov, K., A. Filipov, D Tsonev. 2000. Notes on the tetrahedrite-tennantite mineral series from the volcanic-hosted sulphide deposits in Panagyurishte ore region. ABCD-GEODE 2000, Bugaria, Abstracts, Sofia, 10.

Kouzmanov K, Bogdanov K, Ramboz C .2000. Cu-Bi–Pb–Te mineral assemblage in the Elshitsa and Radka deposits, Sredna Gora zone, Bulgaria. In: Geodynamics and Ore deposits evolution of the Alpine-Balkan- Carpathian-Dinaride Province, ABCD-GEODE Workshop, Bulgaria, Abstr
vol: 39.

Tsonev, D.,.Bogdanov, K.,Popov.K.2000. The volcanic-hosted sulphide (VHS) deposits from the southern part of the Panagyurishte ore region, Bulgaria. ABCD-GEODE 2000, Bugaria, Abstracts, Sofia, 85.

Bogdanov, K., Vavelidis, M. 1996. Bismuth sulphosalts from mineral deposits in Bulgaria and Greece. Mineral. & Museums 3. Internat.Meeeting, Budapest, Abs; Progr. 31

Bogdanov, K., Tsonev, D , Kuzmanov, K. 1995. Gold in Elshitsa massive sulphide deposit, Sredna Gora Zone, Bulgaria. Eotvos Advanced Study in Ore Mineralogy (ASOM 95),COM/IMA. Meeting, Budapest,Hungary, Abs. and Progr.,25.

Bogdanov,K., Mladenova,V., Philipov, A. 1994. The tetrahedrite-tennantite series and their genetical significance. 16th IMA General Meeting, Pisa, Italy, Abs.,48. 

Резюмета на национални конференции

Bogdanov K., Krumov,I. 2016. Trace-elements vectors in molybdenite from porphyry-copper deposits in Bulgaria. Bulg. Geol. Soc. Ann. Conf. Sofia,”Geosciences 2016, Abs.17-18.

Bogdanov, K. 2015 Pyrite and chalcopyrite as minerals-vectors toward porphyry-epithermal systems. Bulg.Geol.Soc.Ann.Conf.Sofia,”Geosciences 2015”, Abs.13-14.

Dencheva, S.,Bogdanov, K..2015. Raman spectra, morphology and color of beryl. Bulg. Geol. Soc. Ann. Conf. Sofia,”Geosciences 2015”, Abs.15-16.

Bogdanov, K.,Musaev,S.,Ahmedov,A.,Samanli, R. 2013. High-sulphidation (HS) epithermal gold mineralisation in the Chovdardeposit, Lesser Caucasus, Azerbaijan. Bulg.Geol.Soc.Ann.Conf.Sofia,”Geosciences 2013”, Ext.Abs.15-16.

Богданов,К., Цинцов,З., Янакиева,Н., Закарини,Ф., Гарути,Дж.2011. Минерали от групата на платината от района на с. Константиново, Бургаско и техните генетични особености. Нац. конф. на БГД “Геонауки 2011“Абстр. 13-14.

Filipov A., Bogdanov, K. 2004.The tennantite – enargite equilibria in assemblage with goldfieldite. Минерогенезис-2004.СУ „Св. Кл. Охридски“22-23- януари,2004. Резюмета,67-68.

Kehayov, R., Bogdanov K.,Pettke,T.,Heinrich,C 2004.Fliud inslusions study of Elatsite porphyry Cu-Au- PGE deposit, Bulgaria. Минерогенезис-2004.СУ „Св. Кл. Охридски“22-23-януари,2004. Резюмета,72-73.

Kehayov, R., Bogdanov K. 2002. Notes on the fluid inclusions in the Elatsite porphyry Cu-Au-PGE deposit. In: Modrn problems of the Bulgarian geology. Ann. Sci. Conf. of the Bulg. Geol. Soc. Sofia, Abs. Vol. 37-38.

Монография:
Geology and metallogeny of the Panagyurishte ore district. Sofia,227 pp.Ed. P. Popov.2012.

Гидове:
2012; 2016 – A field guide to the Ore Deposits of NE Greece- Sofia SEG Student Chapter Guidebook
2013 – Western Anatolian Precious metal deposits – Sofia SEG Student Chapter Guidebook
2014 – Serbia and Macedonia – Sofia SEG Student Chapter Guidebook
2015 – Golden quadrilateral, Romania – Sofia SEG Student Chapter Guidebook