2-Росен Недялков
Проф. д-р Росен Недялков (пенсиониран)
Mагматична петрология, вулканология, Магматични флуиди, Рудогенерираща способност на магматизма

Кабинет: 74

Тел.: 02 9308 257

Email: rned@gea.uni-sofia.bg

Образование:

1982 – 1986 – Московски геолого-проучвателен институт (МГРИ), доктор, докторска дисертация „Фациално-формационен анализ на магмените образувания на Звездел-Пчелоядското рудно поле и тяхната потенциална рудоносност”.

1971 – 1979 – Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, специалност „Геология и проучване на полезните изкопаеми“, магистър.

1973 – 1976 – Университета Париж-VІ  Франция (Жюсьо), Първа степен на висше образование по Естествени науки (DEUG – Diplôme d’études universitaire générales  en SNV – Sciences de la Nature et de la Vie).

1967 – 1971 – 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс де Ламартин“ – София, средно образование.

Специализации:

1988 – за двадесет дена в Кувейт, специализация в работата с петроложки бази данни, международна школа водена от американски и австралийски специалисти (проф. Ле Метр, проф. Ф. Чейс, проф. Фризадо).

1998 – специализация (едномесечна) в минното училище в Алес, Франция по въпросите за рекултивацията на геологопроечвателни и минни обекти.

1999 – едномесечна специализация в Минното училище в Алес, Франция по въпросите на управлението на отпадъците.

2002 – поканен преподавател за два месеца в изследователската група по „Минерални ресурси и геофлуиди“ в департамента за „Науки за Земята“ при Женевския университет.

Поканен преподавател във френския университет Париж – XI, Орсе в лаборатория по „Магматична петрология“: през 2000 за един месец;  през 2005 за един месец и участие в научно жури по защита на дисертация.

Трудов стаж:

2016 – 2019 професор, преподавател в областта на петрологията,  МППИ, ГГФ, СУ „Св. Климент Охридски”

1999 –  2016  –  доцент, преподавател в областта на петрологията

2004 – 2008 –  Зам.- Председател на ОС на СУ „Св. Климент Охридски.

2006 – 2008 –  Координатор по ECTS за природните факултети при СУ „Св.Климент Охридски“.

1999 – 2003 –  Зам.-Декан на ГГФ по учебната дейност СУ „Св. Климент Охридски”.

1999 – 2004 –  Ръководител катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ (МППИ), ГГФ, СУ „Св. Климент Охридски“.

1990 – 1999 – старши асистент и главен асистент, преподавател към катедра МППИ с водене на упражненията в областта на петрологията.

1986 – 1990 –  н.с. ІІ и І ст. в Научноизследователски институт по полезни изкопаеми (НИПИ), с провеждане на научно-приложни изследвания в областта на петрологията и полезните изкопаеми, бул. Ситняково 15, общ. Слатина, София, България, (Директор – ст.н.с. І ст, дгн П. Боков).

1980 – 1982  –  геолог-картировач, в ПГП и ГК – София,  бул. Ситняково 15, общ. Слатина, София, България, (Директор доц.   д-р П. Велинов).

Преподавателски опит:

Придобит от 1990 – и понастоящем  в  СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ, МППИ, бул. Цар Освободител, 15, София – 1504, България

Преподавани дисциплини:

Минералогия с въведение в петрографията 1990 – 1996 упражнения за студенти първи курс спец. География и Туризъм, редовно обучение, 1994 – 1996 Лекции за студенти задочна форма на обучение, спец. География.

Петрография (1990 и понастоящем) за студенти ІІ-ри курс спец. Геология, редовно обучение,  упражнения (до 2003) лекции (след 2003), задължителна дисциплина

Петрология на магмените процеси лекции (от 2003 – 2010) за студенти ІІІ курс, спец. Геология, избираема дисциплина.

Околорудни метасоматични изменения, лекции и упражнение (1999 и понастоящем) за студенти ІV курс, спец. Геология, редовно обучение, избираема дисциплина.

Магмени и метаморфни скали на България (от 2001 и понастоящем) лекции за студенти ІV курс, спец. Геология, редовно обучение, избираема дисциплина.

Скални комплекси на България (от 2001 и понастоящем) лекции за студенти Магистри І година, спец. Геология, редовно обучение, задължителна дисциплина.

Вулканология от (1999 и понастоящем) лекции за студенти Магистри І година, спец. Геология, редовно обучение, избираема дисциплина. Курсът е въведен от доц. Р. Недялков.

Веществени индикатори на магматични обстановки и процеси (2003 и понастоящем) лекции за студенти Магистри І година, спец. Геология, редовно обучение, избираема дисциплина.

Магмено-флуидно взаимодействие (2001 и понастоящем) лекции за студенти Магистри І година, спец. Геология, редовно обучение, избираема дисциплина.

Петрография на декоративни скали и комплекси носещи скъпоценни минерали (от 2006 и понастоящем) лекции  за студенти Магистри І година, спец. Гемология, редовно обучение, избираема дисциплина. Курсът е въведен от доц. Р. Недялков.

Управление на твърдите битови отпадъци (от 2009 и понастоящем) лекции и упражнения за студенти ІV, спец. Регионално развитие и политика, редовно обучение, избираема дисциплина. Курсът е въведен от доц. Р. Недялков.

Области на професионален интерес: магматично петрология, околорудни изменения, рудогенерираща способност на магматизма, вулканология, магматични флуиди, управление на битовите отпадъци.

Членство в професионални и научни организации

  • Българското геологическо дружество
  • Българско минералогическо дружество
  • Съюз на учените в България

Доклади с написан самостоятелен раздел и международни проекти

1. Магматизъм, минералогия на полезните изкопаеми, структура и перспективни площи в района на Звездел-Пчелоядското рудно поле. 1987. Тема по договор с КГ с ръководител доц. В. Бресковска.
2. Провеждане на структурни и геохимично-търсещи работи в масивните мрамори в северната част на Лъкинското рудно поле с цел изясняване на перспективността за намиране на орудявания в тях. 1989. Тема N 027005 от плана на НИПИ с ръководител ст.н.с. Б. Манева.
3. Закономерности в разпределението и оценка на орудяванията в Централно-Родопския руден район (площите между Маданското, Давидковското, Неделинското и Ардинското рудни полета). 1989. Тема N 027006 от плана на НИПИ с ръководител ст.н.с. Л. Нафтали.
4. Предварителна оценка на рудопроявленията в района на вр. Безбог и Харамибунарр Северен Пирин. 1989. Отчет по договор № 157205/1987. Ръководители ст.н.с. С. Куикин и н.с. Р. Недялков.
5. Окончателен доклад по тема 027004 „Изработване на металогенно-прогнозна карта за меридионалната Варна-Бургаска структурна депресия и за Зидаровското рудно поле в мащаб 1:100 000 и 1:25 000” . Национален ГЕОФОНД, т. І, ІІ и ІІІ текст, 599 с. Ръководител ст.н.с. В. Гергелчев.
6. Строеж и геодинамична еволюция на Родопския Масив. 1994. Тема с Националния Фонд за Научни Изследвания с ръководител доц. Ж. Иванов.
7. Темпорална и латерална еволюция на златогенериращата роля на късните кисели фази на примера на моделни плутони от Източното Средногорие и Източните Родопи с оглед на металогенни оценки. 1994. Тема по договор с КГ с ръководител доц. Б. Каменов.
8. Темпорална и латерална еволюция на злато-генериращата роля на
Малкотърновския плутон от Източното Средногорие с оглед на металогенни оценки. 1996. Тема по договор с КГ с ръководител проф. Б. Маврудчиев.
9. Договор: НЗ-641/96 към НФНИ при МОН на тема: “Петрология на Къснокредно-Палеоценските гранитоидни интрузии в Централни и Източни Родопи” – Тема по договор с НФНИ с ръководител доц. Р. Недялков. Защитен през 2000 г.
10. Договор № 275/97 г. към НФ на СУ “Св. Кл. Охридски” на тема: “Петрология и потенциална рудоносност на Свети Николския гранитоиден плутон /Западна Стара планина/” – доц. Росен Недялков.
Договори сключени след придобиването на званието доцент
11. Проект: № 679/2001 с УФНИ на тема “Магматизъм и свързаното с него рудообразуване в ключови участъци от средногорската зона и рамката й” с ръководител доц. Р. Недялков.

12. Българо-швейцарски проект /с Техническия университет в Цюрих/ / по линията на Националната Швейцарска Научна Фондация /SNSF/ по програмата SCOPES посветен на Пренос на метали и рудообразуване в България и Румъния. От специалноста участват: проф. Б. Каменов, проф. Ж. Иванов, доц. К. Богданов, доц. П. Петров, доц. Р. Недялков, доц. Д. Димов и докторантите Б. Костова, М. Овчарова и Р. Кехайов.
13. Участие в международния проект GEODE в сътрудничество с Швейцария и Австрия и в организацията на международна работната среща “ABCD-GEODE 2000” – Боровец.
14. Договор за двустранно сътрудничество със Солунския университет „Аристотел“; по тема: Петроложки индикатори за магмо-тектонската еволюция на Родопите и Сърбо-Македонския масив (северна Гърция и България), с участници проф. Б. Маврудчиев, проф. Б. Каменов, доц. Р. Недялков, гл.ас. Ф. Мачев.
15. Проект: Програма SCOPES Българо-швейцарски /с университета в Женева/ по линията на Националната Швейцарска Научна Фондация /SNSF/ на тема: “Рудогенерираща роля на магматизма на Асарелското рудно поле”. Проекта е финансиран за 2000-2003 г. Участници доц. Р. Недялков (ръководител), докторант А. Зартова, студент Е. Раева.
16. Договор: НЗ-641/96 към НФНИ при МОН на тема: “Петрология на Къснокредно-Палеоценските гранитоидни интрузии в Централни и Източни Родопи” – доц. Росен Недялков.
17. Договор № 275/97 г. към НФ на СУ “Св. Кл. Охридски” на тема: “Петрология и потенциална рудоносност на Свети Николския гранитоиден плутон /Западна Стара планина/” – доц. Росен Недялков.
18. Проект № НЗ 1403/15.09.2004 с НФНИ на тема “Особености на златото и връзката му с магматичните комплекси от Средногорската тектонска зона” с ръководител доц. В. Ковачев.
19. Проект № ВУ-НЗ 02/2005 с НФНИ на тема „Петрология и металогенно значение на херцинските гранитоидни и алкални магматични интрузивни комплекси от северозапазна и централна България” с ръководител доц. Р. Недялков.
20. Проект № ВУ-НЗ 02/2005 с НФНИ на тема „Петрология и металогенно значение на херцинските гранитоидни и алкални магматични интрузивни комплекси от северозапазна и централна България” с ръководител доц. Р. Недялков. – успешно завършен през 2009 г.
21. Проект № 157/2009 с ФНИ при СУ „Св. Климент Охридски” на тема „Определяне на флуидния режим при магматични и метаморфни процеси въз основа на изучаване на минерали носители на флуиден компонент (биотит, амфибол, апатит, пиротин, анхидрит, калцит) на примери от Средногорието, Стара планина и Родопите” с ръководител доц. Р. Недялков.
22. Договор за двустранно сътрудничество със Солунския университет „Аристотел“ по тема: Петроложки индикатори за магмо-тектонската еволюция на Родопите и Сърбо-Македонския масив (северна Гърция и България)“, с участници от българска страна доц. Р. Недялков, доц. Ф. Мачев.
23. Договор по ERASMUS със Солунския университет за петрология на гранитоидните плутони в пограничните райони, валиден до 2012 г.
24. Договор № 157/2009 г. с ФНИ при СУ „Св. Климент Охридски” на тема: ”Определяне на флуидния режим при магматични и метаморфни процеси въз основа на изучаването на минерали носители на флуиден компонент (биотит, амфибол, апатит, пиротин, анхидрит, калцит) на примери от Средногорието, Стара планина и Родопите”. с ръководител доц. Р. Недялков.
25. Проект № 064/2010 с ФНИ при СУ „Св. Климент Охридски” на тема „Определяне на флуидния режим при магматични и метаморфни процеси въз основа на изучаването на минерали носители на флуиден компонент (биотит, амфибол, апатит, пиротин, калцит) на примери от Средногорието, и Родопите” с ръководител доц. Р. Недялков.
26. Договор № 42/2011 г. с ФНИ при СУ „Св. Климент Охридски” на тема: „Геология, петрология и рудогенерираща способност на магматични комплекси от Западно и Централно Средногорие: Сравнителен анализ”. Ръководител доц. Р. Недялков. Ръководител доц. Р. Недялков.
27. Договор № 90/2013 г. с ФНИ при СУ „Св. Климент Охридски” на тема: „Характеризиране на магмени, метаморфни и метасоматични скали свързани със златни рудопроявления от Западно Средногорие и Крайщидната зона”.
28. Договор № 148/2014 г. с ФНИ при СУ „Св. Климент Охридски” на тема: „Сравнителен анализ на магматизма и метасоматичните промени на златни рудопроявления свързани с гранитоиден магматизъм – „Ръждавица“ (Кюстендилско) и „Милина река“ и „Щастие“ (Западен Балкан)”. Ръководител доц. Р. Недялков.
29. Договор № 179/2015 г. с ФНИ при СУ „Св. Климент Охридски” на тема: „Околорудни метасоматични скали при Медно-порфирно находище Елаците (Централен Балкан) и рудопроявление Млаката (Западен Балкан) – разлики и аналогии“. Ръководител доц. Р. Недялков.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Nedialkov, R. 2008. Magmatic minerals of sulfur in volcanic and plutonic rocks in Bulgaria and Macedonia. CR de ABS, tome 61, 3, 371-378.

Peytcheva, I., A. von Quadt, F. Neubauer, M. Frank, R. Nedialkov, C. Heinrich, S. Strashimirov, 2009. U–Pb dating, Hf-isotope characteristics and trace-REE- patterns of zircons from Medet porphyry copper deposit, Bulgaria: implications for timing, duration and sources of ore-bearing magmatism. Mineralogy and petrology, 96, 19-41.

Kirov, G., E. Samajova, R. Nedialkov, Ts. Stanimirova. 2011. Alteration processes and of acid pyroclastic rocks in Bulgaria and Slovakia. Clay minerals, 46, 279-294.

Tarassov, M., E. Tarassova, E. Tacheva, I. Peytcheva, R. Nedialkov. 2013. Contrasting response of accessory ilmenite and magnetite to magma mixing and postmagmatic alteration in Petrohan pluton, Western Balkan Bulgaria. Compts rendus de l’Accademie Bulgare des sciences, 66, 8, 1151-1158. ИФ = 0,198

Kilifarska, N., R. Nedialkov, Ts. Velichkova. 2015. Geomagnetic Field Variations due to Active Tectonic Processes during Periods of Lower Solar and Magnetospheric Activity. Comptes
rendus de l’Académie Bulgare des sciences, 68, 9, 1145-1152.

Kilifarska, N., R. Nedialkov, Ts. Velichkova. 2015. Thermal precursors of active tectonic processes in solar and magnetically quiet periods – coincidence or causality. Comptes rendus
de l’Académie Bulgare des sciences, 68, 12, 1567-1576.

Недялков, Р., Х. Белмустакова, М. Овчарова, М. Попов, 1998. Петрология на Дранговския плутон, Централни Родопи. Геохим. минерал. петрол. – БАН, 34, 111-125.

Кamenov, B.K., E. Tarassova, R. Nedyalkov, B. Amov, P. Monchev, B. Mavroudchiev, 2000. New radiometric data from the Late Cretaceous plutons in Eastern Srednogorie area,
Bulgaria, Geochemsitry, Mineralogy and Petrology, 37, 13-24.

Petrova, R., R. Nedialkov, 2001. Qualitative and quantitative peculiarities of embanked substratum from underground production of uranium ores. Silva Balcanica, 1, BAS, p. 79-
91.

Kamenov, B., R. Nedialkov, Y. Yanev, S. Stoykov. 2003. Petrology of the Late Cretaceous Ore-Magmatic Centres in the Central Srednogorie, Bulgaria. In Society of Economic Geologists, Guidebook Series, Volume 36, 2003, p. 27-46.

Владимиров В., Р. Недялков, А. Зартова 2003 Първоначално акустично изследване на скали от Асарел. Сб. Мат. Акустика, 2003, 12-14.

Пейчева, И., А. фон Квадт, Б. Каменов, Р. Недялков, С. Стойков, Ж. Иванов, К. Кузманов. 2005. Магмени източници и прецизни датировки на медно-златни находища в Централното Средногорие. В: Юбилеен сборник 10 год. ЦЛКМ към БАН. С., Акад. изд. “Марин Дринов”, 97-101.

Каменов, Б., Р. Недялков, М. Попов, Е. Тарасова, Б. Маврудчиев. 2006. Малкотърновският плутон, Югоизточна България: І. Нови данни за петрографския строеж и
скалообразуващите минерали. Геохим. Минера. Петрол., 44, 103-130.

Владивиров, В., Р. Недялков. 2007. Петрофизично изследване на скалите от находище „Асарел”. Геология и минерални ресурси, кн. 7-8, с. 35-39

Владимиров, В., Р. Недялков, Л. Биджова. 2007. Петрофизична характеристика на скалите от Планския плутон. Годишник на СУ, ГГФ, кн.1 – Геология, том 100, 217-227.

Nedialkov, R., A. Zartova, R. Moritz, 2007. Magmatic rocks and evolution of the Late Cretaceous magmatism in the region of the Asarel porphyry copper deposit, Central Srednogorie, Bulgaria, Rev. BGS, vol. 68, part 1—3, 46—65.

Kamenov, B., Y. Yanev, R. Nedialkov, R. Moritz, I. Peicheva, A. Von Quadt, S. Stoikov, A. Zartova. 2007. Petrology of Upper Cretaceous island arc ore-magmatic centres from Central Srednogorie, Bulgaria: Magma evolution and paths. Geochem. Mineral. Ptrol., 45, 39-77.

Kovachev V., V. Stefanova, R. Nedialkov, V. Mladenov. 2007. Eluvial-alluvial gold from the gold-copper occurrence Borov Dol (R. Macedonia).Part I: Geochemistry of stream sediments and their relation to the source rocks and ores. Rev Bulg. Geol Soc.,, vol. 68, part 1—3, 2007, p. 66—76.

Stefanova, V., Serafimovski, T., Nedelkov,R., 2007: Mineralogical and chemical characteristic of the most important minerals in the volcanic rocks of the Kratovo-Zletovo volcanic area, Geologica Macedonica, Vol. 21, pp. 1-10.

Stefanova, V., Serafimovski, T., Nedelkov, R., Kovacev. V., 2006: Petrological and Geochemical characteristics of the volcanic rocks in the Buchim District. Geologica Macedonica, Vol. 20, pp. 1-11.

Nedialkov, R., B. Kamenov, B. Mavroudchiev, E. Tarassova, M. Popov. 2009. The Malko Tarnovo pluton in Southeastern Bulgaria: II. Evolution of the ore-magmatic system. Geochemistry, Mineralogy, Petrology, Sofia, 47, 109-133.

Dyulgerov, M., I. Peytcheva, R. Nedyalkov, A. von Quadt. 2010. Characteristic of Variscan granitoid magmatism in Tran region, Bulgaria. Rev Bulg. Geol Soc., 71, 1-3, 69-82.

Bidzhova, L., R. Nedialkov. 2006. Rock-forming minerals and magmatic enclaves in the Plana pluton, Bulgaria. Proceedings XVIII th Congress of the CBGA, September 3-6, 2006,
Belgrade, Serbia, 30-33.

Nedialkov, R., A. Zartova, R. Moritz, F. Bussy, A. von Quadt, I. Peytcheva, D. Fontignie. 2006. Magmatic petrology and exsolution of ore bearing fluid in the magmatic centre Assarel,
Central Srednogorie, Bulgaria. Proceedings XVIII th Congress of the CBGA, September 3-6, 2006, Belgrade, Serbia, 411-414.

Peytcheva, I., A. von Quadt, C. A. Heinrich, R. Nedialkov, F. Neubauer, R. Moritz. 2007. Medet and Assarel Cu-porphyry deposits in Central Srednogorie, SE Europe: were they a common magmatic and hydrothermal system? – In: Andrew, C. et al. (eds). Digging deeper. Proceedings of the Ninth Biennial SGA Meeting, Dublin, Ireland, 20-23 August, 881-884.

Nedialkov, R. 2010. Preliminary results on xenoliths in basaltic andesite subvolcanic body in the vicinity of Kroumovgrad, Eastern Rhodopes, Bulgaria. Scientific Annals, School of
Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, Special volume 99, 299-306.

Georgiev, S., B. Yordanov, R. Nedyalkov. 2010. Petrological and petrochemical characteristics of the rocks of the Kushla caldera, East Rhodope Massif. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, Special volume 99, 233-243.

Peytcheva, I., A. von Quadt, M. Dyulgerov, R. Nedialkov, 2011. Age and source constraints on granitoid magmatism hosting Au–Ag ± W mineralisation at Lutzkan and Ruy plutons,
Bulgaria. In: Barra, F., Reich, M., Campos, E., Tornos, F. (Eds.), Let’s Talk Ore Deposits Proceedings of the Eleventh Biennial SGA Meeting Antofagasta, Chile, pp. 121–123.

Velev, S., R. Nedialkov, I. Peytcheva, A. von Quadt. 2012. Geological and petrological characteristics of the volcanic centers from the upper volcanogenic-sedimentary unit from
the Western Srednogorie, Bulgaria. Посебно издание, Geologica Macedonica, № 3, Втори конгрес на геолозите на Република Македониjа, Крушево 2012,. 7-12.

Стефанова, В., В. Мирчовски, Р. Неделков, В. Стоjанова. 2012. Геохимиjа на стрим седиментите и нивната примена во проспекциjата на наогалиштата во Р. Македониjа.
Посебно издание, Geologica Macedonica, № 3, Втор конгрес на геолозите на Република Македониjа, Крушево 2012, 325-331.

Ivanov, Z., R. Nedialkov, K. Bogdanov. 2014. Magmatic and ore-related breccias in the Elatsite porphyry-copper deposit (PCD), Bulgaria. Bul. Shk. Gjeol. 1/2014. Special Issue 1, Special
Sessions, Proccedings of XX CBGA Congress, Tirana, Albania, 24-26 September 2014, 158-161.

Kamenov, B., Y. Yanev, R. Nedialkov, R. Moritz, I. Peicheva, A. Von Quadt, S. Stoikov, A. Zartova. 2004. An across arc petrological transect trough the Central Srednogorie Late
Cretaceous magmatic centers in Bulgaria. Extended abstract in: “Geology 2004”, Proceedings of the Ann. Sci. Conf. of the BGS, 16-17 Dec. 2004, p. 35-37.

Peicheva, I., A. von Quadt, M. Frank, R. Nedialkov, B. Kamenov, Ch. Heinrich. 2004. Magmatic evolution of the Cretaceous rocks within the Panagurishte district (Central Srednogorie, Bulgaria) based on U-Pb and Hf – zircon, Nd and Sr whole rock data. Extended abstract in: “Geology 2004”, Proceedings of the Ann. Sci. Conf. of the BGS, 16-17 Dec. 2004, p. 57- 59.

Zartova, A., R. Nedialkov, R. Moritz. 2004. Petrology of the Assarel porphyry-copper deposit. Extended abstract in: “Geology 2004”, Proceedings of the Ann. Sci. Conf. of the BGS, 16-17 Dec. 2004, p. 113-115.

Nedialkov, R., A. Zartova, F. Bussy, R. Moritz. 2006. Sulfide inclusions in minerals from volcanic rocks of the Panagurishte ore region, Bulgaria. In: “Geosciences 2006”, Proceedings of the national conference of Bulg. Geol. Soc. and Bulg. Geophys. Soc., Sofia 2006, 147-150.

Тачева Е., Р. Недялков, И. Пейчева. 2006. Смесване на магми в Петроханския плутон (Западна Стара планина): предварителни полеви и петролого-геохимични
доказателства. В: “Геонауки, 2006”, Сборник разширени резюмета от национална конференция на БГД и ДГБ, София, 2006, 161-164.

Bidzhova, L., R. Nedialkov. 2006. Amphiboles from the Plana pluton, Bulgaria. In: “Geosciences 2006”, Proceedings of the national conference of Bulg. Geol. Soc. and Bulg. Geophys. Soc., Sofia, 2006, 173-176.

Dyulgerov, M., I. Peycheva, A. von Quadt, R. Nedialkov. 2006. Source and age heterogeneities between the rocks of Lutzkan pluton. In: “Geosciences 2006”, Proceedings of the national
conference of Bulg. Geol. Soc. and Bulg. Geophys. Soc., Sofia, 2006, 177-180.

Peytcheva I., A. von Quadt, O. Malinov, E. Tacheva, R. Nedialkov. 2006. Petrohan and Klissura plutons in Western Bulgaria: relationships, in situ and single grain U-Pb zircon/monazite dating and isotope tracing. In: “Geosciences 2006”, Proceedings of the national conference of Bulg. Geol. Soc. and Bulg. Geophys. Soc., Sofia 2006, 221-224.

Nedialkov, R., N. Hadzhieva, P. Vassileva. 2012. Geology and petrography of magmatic and magmatic-hydrothermal breccias in porphyry-copper deposit Elatsite. In: Geological schools of Bulgaria, the school of Prof. Zhivko Ivanov, International Conference, “Exhumation of high-grade Metamorphic rocks (MCC), Magmatic arc systems and strike-slip zones”, march 29-30, 2012, Earth and Man National Museum, 53-56.

Nedialkov, R., H. Belmoustakova, M. Popov. 2000. Geodynamic position of granitoidic intrusion in the central and eastern parts of the Rhodope Mountain. ABCD-GEODE 2000
workshop, Borovetz, Bulgaria, Abstracts, p. 59.

Nedialkov R., A. Zartova. 2002. Magmatism of the Assarel area and its ore generating capability. In: Moritz, R., von Quadt, A. (Eds), GEODE Workshop on the Srednogorie zone, april
2002, Sofia, Bulgaria, p. 13, Abstract volume.

Kamenov, B., Moritz, R., Nedialkov, R., Peytcheva, I., von Quadt, A., Stoykov, S., Yanev

Zartova, A. 2003. Petrology of the Late Creataceous ore-magmatic centers from the Central Srednogorie, Bulgaria: Magma evolution and sources. In: Final ABCD-GEODE 2003
workshop (edited by Neubauer, F.; Handler, R.) Abstract volume. Geological Institute, University of Salzburg, Seggauberg, Austria, 30 von Quadt, A., Peytcheva, I., Frank, M.,

Nedyalkov, R., Kamenov, B. & Heinrich, C. A. 2004.
Subduction related rocks in Medet Cu-porphyry deposit: Sources and magma evolution. Geochimica et Cosmochimica Acta 68 (11), Goldschmidt 2004 Conference, Copenhagen,
A626

Peytcheva I., A. von Quadt, R. Nedialkov, C. Heinrich, M. Frank. 2006. Timing and magma evolution in Medet Cu-porphyry deposit, SE Europe: controversial or coinciding isotope data? Abastracts of the 16 th Annual A.M. Goldschmidt Conference 2006, Melbourne, Australia, 27 August – 1 September 2006. A-488.

Nedialkov, R., R. Moritz, D. Fontignie. 2007. Magmatic petrology and ore generating potential of the Zidarovo centre, Eastern Srednogorie, Bulgaria. In: Advances in regional geological and Metallogenic studies in the Carpathian, Balkans, Rhodope Massif and Caucasus (Romania, Serbia, Bulgaria and Georgia), Abstract volume, eds. R. Moritz and A. von Quadt, Rtanj Balasevic Motel, Bor area, Serbia, September 4-7, 2007, 25.

Bidzhova, L., R. Nedialkov, A. von Quadt, S. Georgiev. 2007. Geochemistry and Sr isotopes of therocks of Plana pluton, Srednogorie zone, Bulgaria. In: Advances in regional geological
and Metallogenic studies in the Carpathian, Balkans, Rhodope Massif and Caucasus (Romania, Serbia, Bulgaria and Georgia), Abstract volume, eds. R. Moritz and A. von Quadt, Rtanj Balasevic Motel, Bor area, Serbia, September 4-7, 2007, 31.

Nedialkov, R., B. Kamenov, B. Mavroudchiev, E. Tarassova, M. Popov. 2007. Evolution of the Malko Tarnovo plutonism and its significance for the formation of the ore deposits in the region, Bulgaria. In: Advances in regional geological and Metallogenic studies in the Carpathian, Balkans, Rhodope Massif and Caucasus (Romania, Serbia, Bulgaria and Georgia), Abstract volume, eds. R. Moritz and A. von Quadt, Rtanj Balasevic Motel, Bor area, Serbia, September 4-7, 2007, 36.

Peytcheva I., A. von Quadt, M. Dyulgerov, R. Nedialkov. 2009. Au-Ag±W mineralization related to the collisional granitoids of the composite Lutzkan magmatic complex, Bulgaria. Annual A.M. Goldschmidt Conference 2009, А 1023.

Peytcheva I., A. von Quadt, M. Dyulgerov, R. Nedialkov. 2010. Age and source heterogeneities in the rocks of the Lutzkan and Ruy plutons, Bulgaria: some thoughts about their relation to
the Au-mineralization at „Zlata“ deposit. Abstract volume of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece 23-26 September 2010, published at Geologica Balcanica, 39, 306-307.

Kovachev, V., R. Nedialkov. 2010. Hissar granitic quarry. Field stop 8. In: Kovachev, V., (Ed.). Gold copper mining and geoarcheology in Central Bulgaria. ACTA Mineralogica-
Petrografica, Field Guide Series, IMA 2010, Field Trip Guide BG1, vol. 5, 52-53

Bidzhova, L., R. Nedialkov, M. Octcharova, A. von Quadt. 2013. Precise U-Pb zircon CA-ID-TIMS ages and Sr isotopes for the Plana pluton, Srednogorie, Bulgaria. Goldschmidt 2013
Conference Abstracts, p. 704. http://dx.doi.org/10.1180/minmag.2013.077.5.2

Stefanova, V., R. Nedialkov, R. Moritz. 2004. Magmatism of the Borov Dol copper occurrence. Extended abstract in: “Geology 2004”, Proceedings of the Ann. Sci. Conf. of the BGS, 16-
17 Dec. 2004, p. 75-76.

Недялков, Р., Б. Платвое, И. Пейчева, А. Фон Куад, В. Вангелова. 2007. Геохимия и U-Pb цирконово датиране на Мездрейския гранитен плутон. «Геонауки 2007“, Национална конференция на БГД сборник разширени резюмета, 101-102.

Тачева, Е., Р. Недялков, И. Пейчева. 2007. Петрографска характеристика на спесартитови дайки в района на Петроханския плутон. „Геонауки 2007“, Национална конференция на БГД сборник разширени резюмета, 82-83.

Tarassova E., M. Tarassov, E. Tacheva, R. Nedialkov. 2009. Indicative properties of accessory magnetite and ilmenite from mixed magmas of Petrohan pluton, West Balkan, Bulgaria. In:
Geosciences 2009, national conference with international participation of the Bulgarian Geological Society, Proceedings, 13-14.

Nedialkov R., S. Velev, A. von Quadt, I. Peytcheva. 2009. Geological petrographic and geochemical peculiarities of the effusive rocks from the area of Malo Bouchino village
(Western Srednogorie). In: Geosciences 2009, national conference with international participation of the Bulgarian Geological Society, Proceedings, 47-48.

Kirov, G., R. Nedialkov and Ts. Stanimirova. 2010. Alteration processes of acid pyroclastic material and resulting rocks from Eastern Rhodopes, Bulgaria. In: Geosciences 2010, National Conference with International Participation of the Bulgarian Geological Society, Proceedings, 25-26.

Nedialkov R., L. Bidzhova, A. Filipov. 2010. Information about the behaviour of S and Cl during the formation of the Plana pluton. In: Geosciences 2010, National conference with
international participation of the Bulgarian Geological Society, Proceedings, 50-51.

Velev S., R. Nedialkov. 2010. Geological, petrographic and geochemical peculiarities of the effusive rocks from the area of the Zlatusha village (Western Srednogorie). In: Geosciences
2010, National conference with international participation of the Bulgarian Geological Society, Proceedings, 54-55.

Velev, S., R. Nedialkov. 2011. Comparison of geological, textural and petrographic characteristics of the pillow lava flows from the areas of Malo Buchino, Babitsa and Nedelkovo villages (Western Srednogorie). Geosciences 2011, Proc. Of the national conf. with international participation of the BGS, 75-76.

Nedialkov, R., V. Stefanova. 2012. New data on the magmatism and the magmatic fluids of the Kozuf volcanic massif, Macedonia. Geosciences 2012, Proc. Of the national conf. with
international participation of the BGS, 59-60.

Velev, S., R. Nedialkov. 2014. Volcanic explosive pipe in Western Srednogorie and it probable importance for the augmentation of the metallogenic potential of the region. Geosciences 2014, Proc. Of the national conf. with international participation of the BGS, 31-32.

Nedialkov, R., N. Paneva, N. Georgiev. 2015. Paleozoic Granitoid magmatism in North West Stara planina, Bulgaria. Geosciences 2015, Proc. Of the national conf. with international
participation of the BGS, 71-72.

Monroe, E., V. Kovachev, R. Nedialkov. 2004. Building stones in Bulgaria from ancient time to the present (selected examples). Extended abstract in: “Geology 2004”, Proceedings of the Ann. Sci. Conf. of the BGS, 16-17 Dec. 2004, p. 54 – 56.

Тодор Николов, Росен Недялков. 2013. Богат житейски път. Проф. дгмн Божидар Маврудчиев навърши 80 години. Списание на Българското Геологическо Дружество,
год. 74, кн. 1–3, 2013, с. 159–167.

Недялков, Р. 2015. Магмено-флуидно взаимодействие. СУ „Св.Климент Охридски, 125 с.