Магистърска програма "Гемология"

Учебният план е разработен в съответствие с плановете на подобни курсове и програми  във водещи университети и институти в света (САЩ, Канада, Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и др.). Предназначен е за студенти, придобили квалификационната степен “бакалавър” от  различни специалности на Софийския Университет и в други висши учебни заведения у нас и в чужбина. В магистърската програма по гемология се подготвят специалисти по диагностика и оценка на скъпоценни минерали и ювелирни и декоративни суровини, които могат да се реализират като експерти и оценители във финансовата, митническата и съдебната системи, както и в сферата на търсене и проучване на находища на скъпоценни камъни и декоративни суровини.

Магистърската програма осигурява специализирана подготовка на студентите в областта на минералите, природните и синтетични суровини, които се използват като скъпоценни, полускъпоценни и декоративни материали и цели създаване на практически умения за тяхната диагностика и оценка. Основна цел е интегрирането в учебния план на практически занятия, чрез които да се придобият трайни умения и знания.

Обучението продължава 3 семестъра, като в учебната програма са включени дисциплини както от бакалавърската програма на специалност Геология, така и дисциплини в конкретните гемоложки направления.

Дисциплините са разделени в 2 блока – задължителни и избираеми. Блокът от задължителни дисциплини включва 9 курса, които носят 43 кредити. Останалите кредити се осигуряват от избираемите дисциплини.

Завършването на обучението става със защита на дипломна теза, на която се присъждат 15 кредита. Успешно дипломираните студенти могат да продължат образованието си в различни докторантски програми.

Студентите получават теоретични знания и практически умения включващи:

  • Познания за геоложките процеси, минералите и скалите.
  • Историята на скъпоценните минерали и гемологичните материали, техните физични свойства, конституционните и морфоложки особености, химизма и специфичните методи за синтез, диагностика, обработка, оценка, както и техните  по важни находища и методите за търсене и оценка.
  • Конкретни методи за идентификация и оценка на скъпоценните минерали.
  • Практически умения за работа с микроскоп, рефрактометьр, спектроскоп, полярископ, каратна везна, специализиран гемоложки микроскоп и др.
  • Технологии на обработката на скъпоценните минерали и пазарите на скъпоценни камъни.