Учебна практика: Находища на метални и неметални полезни изкопаеми, въглища, нефт и газ

Целта на учебната практика Находища на метални и неметални полезни изкопаеми, въглища, нефт и газ е да запознае студентите на терен с: различни типове находища на полезни изкопаеми; запознаване с провежданите търсещи, проучвателни, експлоатационни и преработвателни работи; организация на геоложки обекти и добивни предприятия.

Тази цел се реализира посредством посещение на съответните обекти и находища и провеждане на теренни занятия. Освен ръководителите на практиката, в обучението взимат участие геолози, минни специалисти и технолози от съответните предприятия.

Практиката се реализира с автобусен транспорт по определен маршрут. По време на обучението се води полеви дневник и фотодокументация, които се използват за изготвяне на заключителен геоложки отчет.

Студентите трябва да добият опит при съставяне на геоложка документация, да наблюдават на терена геологията на находищата, изучавана в университетските аудитории, да се запознаят с технологията на търсене, проучване, добив и преработка на различни минерални и енергийни суровини, да получат информация за пазарната реализация на суровините, да се срещнат и обменят идеи със специалисти от практиката, да получат информация за тяхната професионална реализация.

В заключителната фаза студентите трябва да могат да подготвят  геоложки отчет и да го защитят.

ЕКСТ кредити – 1

Галерия от учебната практика