Учебна практика по Петрография

Учебната практика по Петрография е естествено и логично продължение на лекционната и практическа част (микроскопско изследване на скали) на курса по Петрография.

Целта на практиката е студентите да се запознаят с реални геоложки обекти, с взаимоотношенията между скалите на терена, с измененията, които настъпват в скалите в резултат на протичането на геоложките процеси. Практиката се провежда на екскурзионен принцип, което осигурява възможността да се посетят многобройни и разнообразни геоложки обекти и студентите да се запознаят на терена с основните литоложки разновидности от трите групи скали (магмени, метаморфни и седиментни).

Получените знания и умения ще позволят на студентите самостоятелно макроскопски да познават представителите на магмените, метаморфните и седиментните скали.

ЕКСТ кредити – 1

Галерия от учебната практика