13-Таня Стоилкова
Гл. ас. д-р Таня Стоилкова-Илиева
Геохимия, Химичен анализ на геоложки материали, Органична химия, Органичен катализ

Кабинет: 66

Тел.: 02 9308 295  

Emailtstoilkova@gea.uni-sofia.bg