1-Василка Младенова
Доц. д-р Василка Младенова
Доцент, Ръководител катедра "Минералогия, петрология и полезни изкопаеми"

Кабинет: 70

Тел.: 02 9308 552

Email: vassilka@gea.uni-sofia.bg