Академичен състав

Ръководител катедра Минералогия, петрология и полезни изкопаеми. 

Mагматична петрология, Вулканология, Магматични флуиди, Рудогенерираща способност на магматизма

Минералогия, Икономическа геология, Металогения, Хидротермални системи

Метаморфна петрология, Петрология на гранитоиди, Петрология на метабазити

Седиментология на карбонатни и кластични скали

Минералогия, Полезни изкопаеми, Кристалохимия, Околна среда

Находища на метални и неметални полезни изкопаеми, Рудообразувател-ни процеси, Хидротермални системи, Геоекология

Магмена петрология, Геохимия на алкални скали, Скалообразуващи минерали

Метаморфна петролоия, Геохимия

Минералогия и Кристалография

Геохимия, Химичен анализ на геоложки материали, Органична химия, Органичен катализ

Търсене и проучване на полезни изкопаеми